بازديد فرماندار ازروند اجرايي كميته هاي ستاد انتخابات شهرستان فلاورجان روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۳مهندس اصغر هدايت به همراه حجت الاسلام هاشمي امام جمعه شهر  قهدريجان ،اعضاي هيات نظارت وهيات بازرسي انتخابات در شهرستان فلاورجان ازروند اجرايي كميته هاي ستاد انتخابات مستقر در فرمانداري بازديد بعمل آوردند

بازديد فرماندار ازروند اجرايي كميته هاي ستاد انتخابات شهرستان فلاورجان
روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۳مهندس اصغر هدايت به همراه حجت الاسلام هاشمي امام جمعه شهر  قهدريجان ،اعضاي هيات نظارت وهيات بازرسي انتخابات در شهرستان فلاورجان ازروند اجرايي كميته هاي ستاد انتخابات مستقر در فرمانداري بازديد بعمل آوردند

SONY DSC

SONY DSC


SONY DSC

SONY DSC


SONY DSC

SONY DSC


SONY DSC

SONY DSC


SONY DSC

SONY DSC


SONY DSC

SONY DSC