۰:۲۳:۵۷ - جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
دو آگهي مزايده فروش زمين‎ در شهر کلیشاد وسودرجان
به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان –نیوزفلاورجان- دو آگهي مزايده فروش زمين‎ در شهر کلیشاد وسودرجان شهرستان فلاورجان آگهي مزايده فروش زمين شهرداري كليشاد وسودرجان در نظر دارد به استناد مجوزشماره ۱۳۵۰/۴/۹۴ شوراي محترم اسلامي شهردر نظر داردنسبت به فروش زمينهاي واقع در افجد خيابان ابوريحان كوچه بنفشه (پامچال) به مساحت ۱۳۵٫۱۶متر مربع زمين را […]

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان --نیوزفلاورجان-

دو آگهي مزايده فروش زمين‎ در شهر کلیشاد وسودرجان شهرستان فلاورجان

آگهي مزايده فروش زمين
شهرداري كليشاد وسودرجان در نظر دارد به استناد مجوزشماره ۱۳۵۰/۴/۹۴ شوراي محترم اسلامي شهردر نظر داردنسبت به فروش زمينهاي واقع در افجد خيابان ابوريحان كوچه بنفشه (پامچال) به مساحت ۱۳۵٫۱۶متر مربع زمين را از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجدشرايط واگذار نمايد۰
۱-  قيمت پايه از قرار هر متر مربع  ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد ..
۲-شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت رابنمایند.
۳-پيشنهاد دهندگان بايد مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال را بصورت وجه نقد به حساب شماره ۰۱۰۷۲۴۵۹۳۰۰۰۸به نام اين شهرداري نزد بانك ملي شعبه كليشاد وسودرجان واريز ويا معادل آن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند.در صورت ارائه چك ويا سفته پیشنهادات آنها مورد بررسی قرارنمي گيرد.
۴-پیشنهاد دهندگان می توانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یا اطلاعات بیشتر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴به شهرداری کلیشاد وسودرجان مراجعه وپس از واریز مبلغ ۲۷۳/۰۰۰ریال بحساب ۰۱۰۵۹۸۶۰۲۶۰۰۱بنام این شهرداری نزد بانک ملی نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از واحد دبیرخانه اقدام نماید.
۵-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا روزپنج شنبه مورخ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ در دو پاکت لاک ومهر شده (پاکت الف) شامل: سپرده شركت درمناقصه پاكت ب )شامل : محتوی برگ آگهی  وپیشنهاد قیمت که به  عددوحروف نوشته وزیرکلیه اوراق آن مهر وامضاء وآدرس وشماره تلفن ذکرشده باشد)را به دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت دارند.
۶-پیشنهادات رسید ه در ساعت ۱۵روزشنبه مورخ ۹۴/۹/۱۴ با حضور اعضاء کمیسيون عالی معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
۷-کمیسيون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده ویا مبهم ویا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد وکمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد مهلت مقرر با نظر شهردار تا بیست روز قابل تمدید است .
۸-سپرده نفر اول ودوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماندوچنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۹-فروش زمين بصورت نقدي بوده وشهرداري از پذيرش چك هاي مدتي معذور مي باشد
۱۰-پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن مي بايست كل بهاي زمين را طي يك فقره چك در وجه شهرداري به مدت حداكثر يك هفته پرداخت درغير اينصورت زمين به نفر بعدي واگذار مي گردد وسپرده ايشان به حساب درآمد شهرداري واريز مي شود
۱۱-شهرداري به تقاضاهاي مبهم ومخدوش ترتيب اثر نخواهد داد
۱۲-پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پيشنهاد خود منصرف شوند چك ضميمه به حساب شهرداري منظور وحق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت وزمين به نفر بعدي واگذار مي شود.
۱۳-پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
۱۴-پيشنهاد دهندگان ميبايست مشخصات خود(شماره و تاريخ آگهي–شماره تلفن همراه ياتلفن ثابت خودرابرروي پاكت ها قيد نمايند.
 ۱۵- برنده مزايده مي بايستي نسبت به رعايت كليه قوانين ومقرارت شهرداري اقدام نمايد
۱۶-پیشنهاد دهندگان بایستی قیمت پیشنهادی خود را بر اساس هر متر مربع اعلام نمايد- برنده مزایده باید کل مبلغ زمین را بصورت نقدی و ظرف یک هفته  به شهرداری پرداخت نماید در غير اينصورت صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۱۷-هزینه آگهی در روزنامه بعهده برنده مزايده مي باشد .
۱۸-كليه هزينه هاي انتقال سند به عهده خريدار ميباشد .
علي ساعدي                                              
شهردار کلیشاد وسودرجان                                
 
 
آگهي مزايده فروش زمين
شهرداري كليشاد وسودرجان در نظر دارد به استناد مجوزشماره ۹۴/۴/۱۳۵۰ شوراي محترم اسلامي شهردر نظر داردنسبت به فروش زمينهاي واقع در افجد- خيابان ابوريحان- شهرك زاگرس را از طريق آگهي مزايده به متقاضيان واجدشرايط واگذار نمايد۰
۱-  زمين به مساحت ۲۱۸٫۴ مترمربع از قرار هر مترمربع ۵/۵۰۰/۰۰۰ريال و ارزش كل اين پلاك مبلغ ۱/۲۰۱/۲۰۰/۰۰۰ ريال معادل يكصد وبيست ميليون و يكصدو بيست هزار تومان برآورد ميشود .
۲-زمين به مساحت ۱۵۱٫۷مترمربع از قرار هر متر مربع ۵/۳۰۰/۰۰۰  ريال و ارزش كل اين پلاك مبلغ ۸۰۴/۰۱۰/۰۰۰ ريال معادل هشتاد ميليون چهارصد و يك  هزار تومان برآورد ميشود.
۳-زمين به مساحت ۱۵۲مترمربع از قرار هر متر مربع ۵/۴۰۰/۰۰۰  ريال و ارزش كل اين پلاك مبلغ ۸۲۰/۸۰۰/۰۰۰ ريال معادل هشتادو دو ميليون هشتاد  هزار تومان برآورد ميشود.
۴-زمين به مساحت ۱۸۱مترمربع از قرار هر متر مربع ۵/۲۰۰/۰۰  ريال و ارزش كل اين پلاك مبلغ ۹۴۲/۲۰۰/۰۰۰ريال معادل نود و چهار ميليون ودويست بيست هزار تومان برآورد ميشود.
۵-زمين به مساحت ۱۵۱٫۷مترمربع از قرار هر متر مربع ۵/۰۰۰/۰۰۰  ريال و ارزش كل اين پلاك مبلغ ۷۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال هفتادو شش ميليون وچهارصد هزار تومان برآورد ميشود.
۶-زمين به مساحت ۱۵۱٫۸مترمربع از قرار هر متر مربع ۵/۰۰۰/۰۰۰  ريال و ارزش كل اين پلاك مبلغ ۷۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال معادل هفتادو پنج ميليون ونهصد هزار تومان برآورد ميشود.
 
۷-شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت رابنمایند.
۸-پيشنهاد دهندگان بايد مبلغ ۵% از ارزش كل هر زمين درخواستي را بصورت وجه نقد به حساب شماره ۰۱۰۷۲۴۵۹۳۰۰۰۸به نام اين شهرداري نزد بانك ملي شعبه كليشاد وسودرجان واريز ويا معادل آن ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود نمايند.در صورت ارائه چك ويا سفته پیشنهادات آنها مورد بررسی قرارنمي گيرد.
۹-پیشنهاد دهندگان می توانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یا اطلاعات بیشتر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰به شهرداری کلیشاد وسودرجان مراجعه وپس از واریز مبلغ ۲۷۳/۰۰۰ریال بحساب ۰۱۰۵۹۸۶۰۲۶۰۰۱بنام این شهرداری نزد بانک ملی نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از واحد دبیرخانه اقدام نماید.
۱۰-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا روزپنج شنبه مورخ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ در دو پاکت لاک ومهر شده (پاکت الف) شامل: سپرده شركت درمناقصه پاكت ب )شامل : محتوی برگ آگهی  وپیشنهاد قیمت که به  عددوحروف نوشته وزیرکلیه اوراق آن مهر وامضاء وآدرس وشماره تلفن ذکرشده باشد)را به دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت دارند.
۱۱-پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۵روزشنبه مورخ ۹۴/۹/۱۴  با حضور اعضاء کمیسيون عالی معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
۱۲-کمیسيون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده ویا مبهم ویا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد وکمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد مهلت مقرر با نظر شهردار تا بیست روز قابل تمدید است .
۱۳-سپرده نفر اول ودوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماندوچنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۹-فروش زمين بصورت نقدي بوده وشهرداري از پذيرش چك هاي مدتي معذور مي باشد
۱۴-پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن مي بايست كل بهاي زمين را طي يك فقره چك در وجه شهرداري به مدت حداكثر يك هفته پرداخت درغير اينصورت زمين به نفر بعدي واگذار مي گردد وسپرده ايشان به حساب درآمد شهرداري واريز مي شود
۱۵-شهرداري به تقاضاهاي مبهم ومخدوش ترتيب اثر نخواهد داد
۱۶-پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پيشنهاد خود منصرف شوند چك ضميمه به حساب شهرداري منظور وحق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت وزمين به نفر بعدي واگذار مي شود.
۱۷-پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
۱۹-پيشنهاد دهندگان ميبايست مشخصات خود (شماره و تاريخ آگهي –شماره تلفن همراه يا تلفن ثابت خود را بر روي پاكت ها قيد نمايند.
 ۲۰- برنده مزايده مي بايستي نسبت به رعايت كليه قوانين ومقرارت شهرداري اقدام نمايد
۲۱-پیشنهاد دهندگان بایستی قیمت پیشنهادی خود را بر اساس هر متر مربع اعلام نمايد- برنده مزایده باید کل مبلغ زمین را بصورت نقدی و ظرف یک هفته  به شهرداری پرداخت نماید در غير اينصورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۲۲-هزینه آگهی در روزنامه بعهده برنده مزايده مي باشد .
۲۳-كليه هزينه هاي انتقال سند به عهده خريدار ميباشد .
علي ساعدي                                              

شهردار کلیشاد وسودرجان                              
انتهای پیام/ کپی برداری فقط باذکرمنبع " نیوز فلاورجان "بلامانع است

تماس با ما 09133387447 **09137828144

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب