کشت ذرت شیرین در سطح 4 جریب از مزارع شهرستان فلاورجان انجام  شد به گزارش کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان  ، کشت ذرت شیرین در سطح 4 جریب از مزارع شهرستان فلاورجان انجام  شد .   نظر به کاهش منابع آبی و لزوم تغییر الگوی کشت و ترغیب کشاورزان جهت کشت محصولات با نیاز آبی […]

کشت ذرت شیرین در سطح 4 جریب از مزارع شهرستان فلاورجان انجام  شدzorat1
به گزارش کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان  ، کشت ذرت شیرین در سطح 4 جریب از مزارع شهرستان فلاورجان انجام  شد .   نظر به کاهش منابع آبی و لزوم تغییر الگوی کشت و ترغیب کشاورزان جهت کشت محصولات با نیاز آبی پایین ، کشت ذرت شیرین در سطح منطقه جهت بهره وری بهتر از منابع آبی ترویج و آغاز گردید .