مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج فلاورجان خبر داد : کارگروه اقتصادمقاومتی در فلاورجان برگزارشد مسئول بسیج سازندگی سرگرد پاسدارحبیب الله شهبازی ازبرگزاری کارگروه اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولین ودستگاه های اجرایی درناحیه مقاومت بسیج فلاورجان خبرداد. شهبازی تصریح کرد:کارگروه اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولین اجرایی ،مهندسین ومشاورین درخصوصبرنامه هاوطرح های مربوطه برگذارشد. وی گفت: […]

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج فلاورجان خبر داد : کارگروه اقتصادمقاومتی در فلاورجان برگزارشد
مسئول بسیج سازندگی سرگرد پاسدارحبیب الله شهبازی ازبرگزاری کارگروه اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولین ودستگاه های اجرایی درناحیه مقاومت بسیج فلاورجان خبرداد.
شهبازی تصریح کرد:کارگروه اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولین اجرایی ،مهندسین ومشاورین درخصوصبرنامه هاوطرح های مربوطه برگذارشد.شهبازی مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج فلاورجان

وی گفت: هدف از برگذاری این کارگروه اعلام برنامه ها درعرصه اقتصاد مقاومتی سال 95 وتشکیل کمیته آموزش ،کمیته پشتیبانی ،کمیته توزیع وکمیته فرهنگی می باشد .

شهبازی ا دامه داد : یکی دیگر از برنامه های کارگروه حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی ومشاغل خانگی
وایجادترویج کالاهای تولید داخل می مسئول بسیج سازندگی ادامه داد :این کارگروه هر20 روزیکبارتشکیل جلسه
می دهدومشکلات موجود در کمیته ها را مطرح ونسبت به راهکارهای مناسب ورفع مشکلات وحمایت از تولید
کنندگان ارئه نماید.
منبع :بسیج