به نقل از روابط عمومی فرمانداری وکمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۱قانون انتخاب وماده ۵۶و۵۷آئین نامه اجرائی به اطلاع اهالی محترم حوزه های انتخابیه شهر ها وروستا های شهرستان  می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی […]

به نقل از روابط عمومی فرمانداری وکمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۱قانون انتخاب وماده ۵۶و۵۷آئین نامه اجرائی به اطلاع اهالی محترم حوزه های انتخابیه شهر ها وروستا های شهرستان  می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود
اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستا ها ی بخش مرکزی فلاورجان به تفکیک به شرح زیر می باشد
 
 
اسامی نامزدهای روستای بندارت بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا ۳ نفر)
1-آقاي محسن بابائي فرزند فتح اله كد نامزد 15
2- آقاي بختيار بابائي بندارتي فرزند اسفنديار كد نامزد 16
3- آقاي رضا بابائي بندارتي فرزند بختيار كد نامزد 17
5- آقاي عباس بابائي بندارتي فرزند قدرت اله كد نامزد 18
6- آقاي قاسم بابائي بندارتي فرزند نادرقلى كد نامزد19
اسامی نامزدهای روستای کافشان بخش مرکزی (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
1-خانم آمنه احمدي كافشاني فرزند عبدالحسين كد نامزد 15
2-آقاي رمضان احمدي كافشاني فرزند ابراهيم كد نامزد 16
3-آقاي منصور احمدي كافشاني فرزند محمد كد نامزد 17
4-آقاي مهدي احمدي كافشاني فرزند امر اله كد نامزد 18
5-آقاي حسن اشوري جلال آبادي فرزند غلام علي كد نامزد 19
6- آقاي روح اله آشوري جلال آبادي فرزند غلامعلى كد نامزد 21
7- آقاي عباسعلي آشوري جلال آبادي فرزند قاسم كد نامزد 24
8- آقاي حسن علي زاده فرزند حجت اله كد نامزد 25
9-آقاي غلامعلي فاني قهدريجاني فرزند عباس كد نامزد 26
10 خانم زهرا قانوني فرزند حجت اله كد نامزد 27
11-آقاي محمدتقي قانوني فرزند حجت اله كد نامزد28
 
اسامی نامزدهای روستای کروچ بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
1 خانم زهره رهنمافلاورجاني فرزند تقى كد نامزد 16
– 2 آقاي ابوالقاسم قاسمي شروداني فرزند محمود كد نامزد 17
– 3 آقاي اسماعيل قاسمي شروداني فرزند رضا على كد نامزد 18
– 4 آقاي ابوالقاسم قرباني شروداني فرزند صفرعلى كد نامزد 19
– 5 آقاي اسداله قرباني شروداني فرزند بهمن كد نامزد 21
– 6 آقاي حسن گرداني شروداني فرزند براتعلى كد نامزد 25
– 7 آقاي حسين گرداني شروداني فرزند مصطفى كد نامزد26
 
اسامی نامزدهای روستای بوستان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
1 آقاي سيدمرتضي جزايري فرزند سيد محمود كد نامزد 15
– 2 آقاي سيدحسين جزايري لارگاني فرزند سيد يداله كد نامزد 16
– 3 آقاي سيدحسين جزايري لارگاني فرزند سيد نصراله كد نامزد 17
– 4 آقاي اميد رحماني فرزند نادر كد نامزد 18
– 5 آقاي ناصر رحماني فرزند على محمد كد نامزد 19
– 6 آقاي قاسمعلي رحماني لارگيڃي فرزند حبيب اله كد نامزد 21
– 7 آقاي محمدرضا رحماني لارگيڃي فرزند اسماعيل كد نامزد 24
– 8 آقاي عليرضا زارع فرزند حسين كد نامزد 25
– 9 آقاي علي زارع لارگاني فرزند قاسمعلى كد نامزد 26
– 10 آقاي مرتضي زارع لارگاني فرزند محمدعلى كد نامزد 27
– 11 آقاي مصطفي زارع لارگاني فرزند محمدعلى كد نامزد 28
– 12 آقاي يونس سليماني فرزند فتح اله كد نامزد 29
– 13 آقاي مجيد سليماني لارگيڃي فرزند جعفرقلى كد نامزد 41
– 14 آقاي حميد صادقي فرزند براتعلي كد نامزد 42
– 15 آقاي مهدي صادقي درچه عابدي فرزند محمد كد نامزد 45
– 16 آقاي حسين طاهري درچه عابدي فرزند حبيب اله كد نامزد 46
– 17 خانم ريحانه عابدي درچه عابدي فرزند رمضانعلي كد نامزد 47
– 18 آقاي محمدرضا عابدي درچه عابدي فرزند صفرعلي كد نامزد 48
– 19 آقاي بهمن محمدي فرزند حسن كد نامزد49
اسامی نامزدهای روستای دشتچی بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
1 آقاي مجتبي رجبي دشتڃي فرزند فرج اله كد نامزد 15
– 2 آقاي علي صفري فرزند صادق كد نامزد 16
– 3 آقاي سليمان صفري دشتڃي فرزند نعمت اله كد نامزد 17
– 4 آقاي عادل فلاحي فرزند داوود كد نامزد 18
– 5 آقاي رضا قاسمي فرزند غلامعباس كد نامزد 19
– 6 آقاي حسن قاسمي دشتجي فرزند مرتضى كد نامزد 21
– 7 آقاي ابوالقاسم قاسمي دشتڃي فرزند على كد نامزد 24
– 8 آقاي جواد قاسمي دشتڃي فرزند يداله كد نامزد 25
– 9 آقاي حسن قاسمي دشتڃي مشهور به ابوالحسن فرزند محمد كد نامزد 26
– 10 آقاي عباس قاسمي دشتڃي فرزند پرويز كد نامزد 27
– 11 آقاي علي قاسمي دشتڃي فرزند بهمن كد نامزد 28
– 12 آقاي عليرضا قاسمي دشتڃي فرزند عباس كد نامزد 29
 
اسامی نامزدهای روستای دشتلو بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 3 نفر)
1 آقاي علي اكبر آقاجاني دشتلوئي فرزند شعبانعلى كد نامزد 15
– 2 آقاي بهمن بختياردشتلوئي فرزند حسين كد نامزد 16
– 3 آقاي عباس بختياردشتلوئي فرزند محمد كد نامزد 17
– 4 آقاي علي اكبر بختياردشتلوئي فرزند رجبعلى كد نامزد 18
– 5 آقاي قاسم رحيمي فرزند سيف اله كد نامزد 19
– 6 آقاي تقي رحيمي دشتلوئي فرزند على كد نامزد 21
– 7 آقاي بهزاد شكيبا فرزند محمدباقر كد نامزد 24
– 8 آقاي رسول عشوري فرزند عليرضا كد نامزد 25
– 9 آقاي عبدالرضا عشوري قهدريجاني فرزند عباس كد نامزد 26
اسامی نامزدهای روستای حسین آباد بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 3 نفر)
1-آقاي سيدايمان خليلي حسين آبادي فرزند سيدجعفر كد نامزد 15
– 2 آقاي سيدعباس خليلي حسين آبادي فرزند سيد صادق كد نامزد 16
– 3 آقاي سيدمحمود خليلي حسين آبادي فرزند سيدجعفر كد نامزد 17
– 4 آقاي جواد رضائي حسين آبادي فرزند مسيب كد نامزد 19
– 5 آقاي رسول فتحي حسين آبادي فرزند سيف اله كد نامزد 21
– 6 آقاي نعمت اله فتحي حسين آبادي فرزند كريم كد نامزد 24
– 7 آقاي علي نادي حسين آبادي فرزند حسين كد نامزد 25
 
اسامی نامزدهای روستای جوجیل بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
1 آقاي مهدي ابراهيمي جوجيلي فرزند رجبعلى كد نامزد 15
– 2 آقاي جواد حسيني فرزند حسين على كد نامزد 16
– 3 آقاي رضا حسيني فرزند عريز اله كد نامزد 17
– 4 آقاي مجتبي حسيني جوجيلي فرزند محمدعلى كد نامزد 18
– 5 آقاي مجيد حسيني جوجيلي فرزند سلطانعلى كد نامزد 19
– 6 آقاي مهدي سلامي فرزند لطف اله كد نامزد 24
– 7 آقاي روح اله قاسمي مشهور به حسن فرزند محمدتقى كد نامزد 25
– 8 آقاي خيراله كاظمي جوجيلي فرزند يداله كد نامزد 27
اسامی نامزدهای روستای جولرستان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
1 آقاي محسن تركي فرزند محمد كد نامزد 15
– 2 آقاي مهدي حفيظي درچه مشهور به ندارد فرزند غلامرضا كد نامزد 17
– 3 آقاي عباس حميدپور فرزند سبزعلى كد نامزد 18
– 4 آقاي حسن رضائي ديناني فرزند رمضان كد نامزد 19
– 5 آقاي عبدالحسين رضائي ديناني فرزند رمضان كد نامزد 21
– 6 آقاي ابراهيم قنبري جولرستاني فرزند رضا كد نامزد 24
– 7 آقاي اكبر قنبري جولرستاني فرزند قدمعلي كد نامزد 25
– 8 آقاي رمضان قنبري جولرستاني فرزند حسن كد نامزد 26
– 9 آقاي مهدي قنبري جولرستاني فرزند غلامعلى كد نامزد 27
– 10 خانم نيلوفرسادات مصلحي فرزند سيد محسن كد نامزد 28
اسامی نامزدهای روستای جیلاب بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 3 نفر)
1 آقاي ميلاد باقرزاده سورشجاني فرزند فرهنگ كد نامزد 15
– 2 آقاي حميد شفيع زاده فرزند غلامرضا كد نامزد 16
– 3 آقاي محمد مؤذني قهدريجاني فرزند مظاهر كد نامزد 17
– 4 آقاي كاظم موسوي فرزند عزيز اله كد نامزد 18
اسامی نامزدهای روستای خیرآباد بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 3 نفر)
1 آقاي هادي اقبالي خيرآبادي فرزند عبداله كد نامزد 17
– 2 آقاي محمود توكلي خيرآبادي فرزند كريم كد نامزد 18
– 3 آقاي منصور جاويدمقدم مشهور به جاويد فرزند اسداله كد نامزد 19
– 4 آقاي محمد رئيسي خيرآبادي مشهور به حاج تقى فرزند عباسعلى كد نامزد 21
اسامی نامزدهای روستای ریاخون بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 3 نفر)
1 آقاي غلامرضا شاه محمدي رياخوني فرزند محمد كد نامزد 16
– 2 آقاي جواد عباسي رياخوني فرزند محمد كد نامزد 17
– 3 خانم زينب نجفي فرزند بهرام كد نامزد 18
– 4 آقاي احمدرضا نجفي رياخوني فرزند مرادعلي كد نامزد 21
 
اسامی نامزدهای روستای زفره بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
1 آقاي سيدعلي حسيني زفره فرزند سيدمحسن كد نامزد 15
– 2 آقاي رضاقلي حيدري زفره فرزند حسين كد نامزد 16
– 3 آقاي مهدي حيدري زفره فرزند اميرقلى كد نامزد 17
– 4 آقاي مهرداد شفيعي فرزند عباس كد نامزد 19
– 5 آقاي احمد صادقي زفره فرزند حيدر على كد نامزد 21
– 6 آقاي يوسف صادقي زفره فرزند ابراهيم كد نامزد 25
– 7 آقاي عليرضا فتحي فرزند صفرعلي كد نامزد 26
– 8 آقاي بهنام قاسمي زفره فرزند محمدرضا كد نامزد 27
– 9 آقاي جواد مؤيدي زفره فرزند مهدی كد نامزد 28
اسامی نامزدهای روستای شرودان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
خانم زهرا قاسمي شروداني فرزند حيدر كد نامزد 15
– 2 آقاي سعيد قاسمي شروداني فرزند تقي كد نامزد 16
– 3 آقاي رضا كمالي شروداني فرزند کريم كد نامزد 17
– 4 آقاي محمدرضا كمالي شروداني فرزند حسنعلى كد نامزد 18
– 5 آقاي محمود كمالي شروداني فرزند قدير علي كد نامزد 19
– 6 آقاي ولي اله كمالي شروداني فرزند حسنعلى كد نامزد 21
– 7 آقاي نوروزعلي مهري شروداني فرزند حسينعلى كد نامزد24
اسامی نامزدهای روستای کاویان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
 
1 آقاي رحمت الله حيدري فرزند قربانعلي كد نامزد 15
– 2 آقاي عبدالرسول رضائي گاوناني فرزند عباس كد نامزد 16
– 3 آقاي محمدرضا رفيعي فرزند عليرضا كد نامزد 17
– 4 آقاي قدرت اله زماني گاوناني فرزند جعفرقلى كد نامزد 18
– 5 آقاي مجيد صادقي فرزند مصطفي كد نامزد 19
– 6 آقاي حميدرضا قرباني فرزند اصغر كد نامزد 21
اسامی نامزدهای روستای کرسکان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
1 آقاي عليرضا ارپناهي فرزند گيو كد نامزد 15
– 2 آقاي عليرضا اعرابي فرزند حسينعلي كد نامزد 16
– 3 آقاي ابراهيم اعرابي كرسگاني مشهور به حاج ابراهيم فرزند اسمعيل كد نامزد 17
– 4 آقاي اميرسعيد اعرابي كرسگاني فرزند على كد نامزد 18
– 5 آقاي محسن اعرابي كرسگاني فرزند محمد كد نامزد 19
– 6 خانم فاطمه حق وردي طاقانكي فرزند عباسقلى كد نامزد 21
– 7 آقاي مهدي صادقي حسن آبادي فرزند حسين كد نامزد 24
– 8 آقاي اسداله صفري فرزند جعفر كد نامزد 25
– 9 آقاي علي غفورهاوشكي فرزند اسحاق كد نامزد 26
– 10 آقاي مصطفي مرادي فرزند علي كد نامزد 27
– 11 آقاي غلامرضا هاديان فرزند اکبر كد نامزد 28
اسامی نامزدهای روستای هویه بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 5 نفر)
آقاي غلامعلي اكبري فرزند قدير على كد نامزد 15
– 2 آقاي اسماعيل اكبري هويه فرزند غلامعلى كد نامزد 17
– 3 آقاي محمد اكبري هويه فرزند سعيد كد نامزد 18
– 4 خانم مريم ببريان فرزند فريدون كد نامزد 19
– 5 آقاي حسين ببرياني هويه فرزند كرمعلي كد نامزد 24
– 6 آقاي ابراهيم عسگري هويه فرزند رضا كد نامزد 25
– 7 خانم الهام عسگري هويه فرزند قاسم على كد نامزد 26
– 8 آقاي مرتضي عسگري هويه مشهور به قدمعلى فرزند عبداله كد نامزد 27
– 9 آقاي ذبيح اله كريمي فرزند مرتضى كد نامزد 28
– 10 آقاي ميلاد كريمي هويه فرزند على كد نامزد 41
– 11 آقاي ولي اله كريمي هويه فرزند رجب على كد نامزد 42
– 12 خانم مهناز محمدي فرزند قديرعلى كد نامزد 45
– 13 آقاي احمدرضا مختاري هويه فرزند عباس كد نامزد 46
– 14 آقاي اكبر مختاري هويه فرزند لطفعلي كد نامزد 47
 
اسامی نامزدهای روستای محمدیه بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا3 نفر)
1 آقاي مسلم حيدري ممدي فرزند بهمن كد نامزد 16
– 2 آقاي رمضان شاه مرادي ممدي فرزند پنجه على كد نامزد 17
– 3 آقاي ولي اله شاه مرادي ممدي مشهور به فريدون فرزند امامقلى كد نامزد 18
– 4 آقاي خداداد صادقي فرزند نادرقلى كد نامزد 19
– 5 آقاي يوسف صادقي فرزند عزيزاله كد نامزد 21
– 6 آقاي محمد قاسمي ممدي فرزند مسيب كد نامزد 25
– 7 آقاي سيدمحسن موسوي ممدي فرزند سيد عبدالوهاب كد نامزد 26
اسامی نامزدهای روستای مهرنجان ارامنه بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا3 نفر)
1 آقاي محمود جعفرزاده قهدريجاني فرزند على اکبر كد نامزد 15
– 2 آقاي يداله صفاري فرزند رمضان كد نامزد 16
– 3 آقاي رضا مشتاقي لارگاني فرزند محمد كد نامزد 17
– 4 آقاي بهروز نوروزي قلعه مهرنجاني فرزند حسن كد نامزد 18
 
اسامی نامزدهای روستای مهرنجان اتراک بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا3 نفر)
1 آقاي حميد حاجي هاشم خاني فرزند علي كد نامزد 15
– 2 آقاي علي عشوري فرزند اسکندر كد نامزد 18
– 3 آقاي غلامحسين عشوري مهرنجاني فرزند محمود كد نامزد 19
– 4 آقاي مهرداد عشوري مهرنجاني فرزند مهدي كد نامزد 21
– 5 آقاي ولي الله عشوري مهرنجاني فرزند لطف علي كد نامزد 24
– 6 آقاي حجت اله نفري مهرنجاني فرزند اکبر كد نامزد 25
اسامی نامزدهای روستای موسیان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا5 نفر)
1-آقاي محمدرضا رهنمافلاورجاني فرزند حسن كد نامزد 15
– 2 آقاي حميدرضا صادقي فرزند اسماعيل كد نامزد 16
– 3 آقاي حسين عاشوري فرزند شيرمحمد كد نامزد 17
– 4 آقاي احمد قلعه موسياني فرزند قاسمعلي كد نامزد 19
– 5 آقاي مهدي محمودي سفتجاني فرزند ابراهيم كد نامزد 21
– 6 آقاي حسن ناصري فرزند صفرعلى كد نامزد24
اسامی نامزدهای روستای دارافشان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا3 نفر)
1-آقاي حسين جمشيدوند فرزند غلامعلي كد نامزد 15
– 2 آقاي حسين صادقي كاهرويه فرزند حسن كد نامزد 16
– 3 آقاي جواد كاظمي دارافشاني فرزند عزيزاله كد نامزد 17
– 4 آقاي علي كاظمي دارافشاني فرزند رمضانعلى كد نامزد 18
– 5 آقاي عليرضا كاظمي دارافشاني فرزند خدايار كد نامزد 19
– 6 آقاي عليرضا كاظمي دارافشاني مشهور به ندارد فرزند هوشنگ كد نامزد 21
– 7 آقاي كاظم كاظمي دارافشاني فرزند رحمت اله كد نامزد 24
– 8 آقاي محمد كاظمي دارافشاني فرزند حسين كد نامزد 25
توجه :
-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي دراين روستاها که 3یا5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 3 یا5نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي بخش مستقر در بخشداري مركزي شهرستان فلاورجان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات
شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات
انتخاباتي مي باشد .
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 71 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
سيدجعفر موسوي درآمدي بخشدار بخش
مركزي شهرستان فلاورجان
 
هرگونه کپی برداری یاذکرمنبع خبرگزاری نیوز فلاورجان بلامانع است