کد خبر : 25136
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهرهای هشتگانه شهرستان فلاورجان اعلام شد بسته هستند
فلاورجان دیارشهدای خط شکن:

اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهرهای هشتگانه شهرستان فلاورجان اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ” اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهرهای هشتگانه شهرستان فلاورجان اعلام شد به نقل از روابط عمومی فرمانداری وکمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۱۱قانون انتخاب وماده ۵۶و۵۷۷آئین نامه اجرائی به اطلاع اهالی محترم حوزه های انتخابیه شهر هاشهرستان  می رساند که پنجمین دوره

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ”

اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهرهای هشتگانه شهرستان فلاورجان اعلام شد

به نقل از روابط عمومی فرمانداری وکمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۱۱قانون انتخاب وماده ۵۶و۵۷۷آئین نامه اجرائی به اطلاع اهالی محترم حوزه های انتخابیه شهر هاشهرستان  می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعهه ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر های هشتگانه ( شهر ابريشم، شهر ايمانشهر ،شهر بهاران شهر،کلیشاد وسودرجان ،شهر زازران ،شهر قهدریجان ،شهر فلاورجان ،پیربکران به تفکیک به شرح زیر می باشد

اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر ابريشم

-1آقاي احمدرضا ابراهيمي يزدآبادي فرزند مرتضى كد نامزد 15

2 آقاي تقي ابراهيمي يزدآبادي فرزند غلامرضا كد نامزد 16

3 آقاي حسين ابراهيمي يزدآبادي فرزند احمد كد نامزد 17

4 آقاي علي ابراهيمي يزدآبادي فرزند محمد كد نامزد 18

5 آقاي علي اسحقي حسن آبادي فرزند يدالله كد نامزد 19

6 آقاي عباس جعفري يزدآبادي فرزند محمدعلي كد نامزد 21

7 آقاي اكبر حفيظي مشهور به مهندس اکبر فرزند عبدالحسين كد نامزد 25

8 آقاي مهرداد خامهء فرزند غلامرضا كد نامزد 26

9 آقاي جواد رضائي فرزند ولي اله كد نامزد 29

10 آقاي علي اكبر رضائي يزدآبادي فرزند احمد كد نامزد 41

11 خانم راضيه زماني فرزند حسن كد نامزد 42

12 آقاي عليرضا زماني فرزند حسن كد نامزد 45

13 آقاي مهدي شيرعلي زاده نجف آبادي فرزند حسينعلي كد نامزد 46

14 آقاي سجاد طالبي يزدآبادي فرزند محمد كد نامزد 47

15 آقاي محمدعلي غلامي مشهور به محمد فرزند رضا كد نامزد 48

16 آقاي حسينعلي غلامي حسن آبادي مشهور به حجت اله فرزند رضا كد نامزد 49

17 آقاي غلامرضا فرجي خيرآبادي فرزند شعبانعلى كد نامزد 51

18 آقاي علي قاسمي يزدآبادي فرزند قاسم كد نامزد 52

19 آقاي حجت اله كاظمي حسن آبادي فرزند رجبعلى كد نامزد 54

20 خانم مليحه كتاني مشهور به خانم کتانى فرزند مصطفى كد نامزد 56

21 آقاي سيدابراهيم موسوي باغ ابريشمي فرزند سيد رضا كد نامزد 57

22 آقاي مرتضي ناظري يزدآبادي فرزند قدمعلي كد نامزد 58

23 خانم ساره نوروزي فرزند احمد كد نامزد 59

1- نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري فلاورجان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
اصغر هدايت فرماندار شهرستان فلاورجان

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ايمانشهر
1- خانم ام ليلي توكلي فرزند محمدعلى كد نامزد 15
– 2 خانم محبوبه جعفري فر فرزند حسين كد نامزد 17
– 3 آقاي داود جمشيدي فرزند حسنعلي كد نامزد 19
– 4 آقاي اميرحسين رئيسي فرزند نوروزعلي كد نامزد 21
– 5 آقاي رضا رئيسي فرزند حسن كد نامزد 24
– 6 آقاي حسين رئيسي اشترجاني فرزند مظاهر كد نامزد 25
– 7 آقاي عليرضا رئيسي اشترجاني فرزند اسدالله كد نامزد 26
– 8 آقاي بهزاد رحيمي فرزند رجبعلى كد نامزد 27
– 9 آقاي فتح الله رحيمي فرزند عزيزالله كد نامزد 28
– 10 آقاي ابراهيم رشيدي فرزند صفر على كد نامزد 29
– 11 آقاي مجيد رشيدي فرزند عباسعلى كد نامزد 41
– 12 آقاي مجيد رشيدي فرزند قدمعلي كد نامزد 42
– 13 آقاي مجيد رشيدي فرزند ابراهيم كد نامزد 45
– 14 خانم شهربانو كريمي فرزند كرمعلي كد نامزد 46
– 15 آقاي فرشيد كريمي بهجت آبادي فرزند على باز كد نامزد 47
– 16 آقاي حسين كياني اشترجاني فرزند نوروز كد نامزد 49
– 17 آقاي غلامرضا كياني اشترجاني فرزند عباسعلى كد نامزد 51
– 18 آقاي علي محمدي فرزند محمد كد نامزد 54
– 19 خانم سعيده سادات موسوي اشترجاني فرزند سيد ناصر كد نامزد 57
1- نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري فلاورجان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
اصغر هدايت فرماندار شهرستان فلاورجان

اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر بهاران شهر

1 آقاي روح الله اسدي اجگردي فرزند على كد نامزد 16

2 آقاي حميد باقريان سهلواني مشهور به على باقريان فرزند ناصرقلى كد نامزد 17

3 آقاي علي باقريان سهلواني فرزند ولي اله كد نامزد 18

4 آقاي محسن بختياري آب نيلي فرزند اسماعيل كد نامزد 19

5 آقاي حميدرضا دهقانيان فرزند حسين كد نامزد 21

6 آقاي غلامرضا سليماني آب نيلي فرزند قدمعلي كد نامزد 24

7 آقاي غلامحسين فرهنگ فرزند امراله كد نامزد 25

8 آقاي عليرضا كريمي سهلواني فرزند مصطفي كد نامزد 27

9 آقاي اكبر كشاورز فرزند رجبعلي كد نامزد 28

10 آقاي يداله كياني فرزند نوروزعلي كد نامزد 29

11 آقاي اسماعيل مختاري فرزند قاسم كد نامزد 41

12 آقاي قاسمعلي نوروزي فرزند مرتضى كد نامزد 42

1- نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري فلاورجان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
اصغر هدايت فرماندار شهرستان فلاورجان

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر زازران 
– 1 آقاي محسن اميني زازراني فرزند قربانعلى كد نامزد 16
– 2 آقاي حميدرضا رضائي زازراني فرزند قديرعلى كد نامزد 21
– 3 آقاي مهدي سهرابي فرزند موسى كد نامزد 24
– 4 خانم زهرا شاه نظري فرزند مرادعلي كد نامزد 25
– 5 خانم اكرم شاه نظري زازراني فرزند ابوالقاسم كد نامزد 26
– 6 آقاي محمد شاه نظري زازراني فرزند نبى اله كد نامزد 27
– 7 آقاي حميدرضا شيخي زازراني فرزند علي كد نامزد 28
– 8 آقاي صادق صفري دشتڃي فرزند مجيد كد نامزد 29
– 9 آقاي محمدرضا عسگريان فرزند قدمعلى كد نامزد 41
– 10 آقاي مجتبي عسگريان زازراني فرزند ولى اله كد نامزد 42
– 11 آقاي يحيي علي عسكريان زازراني فرزند اکبر كد نامزد 45
– 12 آقاي محمد مختاري زازراني فرزند حشمت اله كد نامزد 46
– 13 آقاي حميدرضا مراديان زازراني فرزند اسداله كد نامزد 47
– 14 خانم سميه مراديان زازراني فرزند احمد كد نامزد 48
– 15 آقاي سيداحمد ميرافضلي زازراني فرزند سيد على كد نامزد 51
– 16 آقاي سيدجلال ميرافضلي زازراني فرزند سيد حسن كد نامزد 52
– 17 آقاي سيدمرتضي ميرافضلي زازراني فرزند سيدباقر كد نامزد 54
– 18 آقاي جواد ياردوستي فرزند حسين كد نامزد 56
– 19 آقاي رضا يزداني زازراني مشهور به حاج رضا فرزند محمدعلى كد نامزد 57
– 20 آقاي محسن يزداني زازراني فرزند لطف اله كد نامزد 58
1- نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري فلاورجان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
اصغر هدايت فرماندار شهرستان فلاورجان

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر كليشاد وسودرجان

– 1 خانم مينا استكي فرزند درويش كد نامزد 15
– 2 آقاي محسن اقاجاني افجدي فرزند محمد تقى كد نامزد 17
– 3 آقاي اكبر اكبري كليشادي فرزند علي كد نامزد 19
– 4 آقاي عزيزاله توكلي افجدي فرزند حسن كد نامزد 25
– 5 خانم زهرا حاتمي كليشادي فرزند اکبر كد نامزد 26
– 6 آقاي حميدرضا حسن پورسودرجاني فرزند رحيم كد نامزد 27
– 7 آقاي مجيد حسن پورسودرجاني فرزند عبداله كد نامزد 28
– 8 آقاي عباسعلى دهقان فرزند غلامرضا كد نامزد 29
– 9 خانم شكوفه فرهمند مشهور به زهرا فرزند محسن كد نامزد 42
– 10 خانم زهرا كثيري سودرجاني فرزند عبداله كد نامزد 45
– 11 آقاي رسول كريمي فرزند اکبر كد نامزد 46
– 12 آقاي رضا كريمي سودرجاني فرزند حسن كد نامزد 47
– 13 خانم هاجر كشاورزيان كليشادي فرزند اصغر كد نامزد 48
– 14 خانم صفورا محمدي كليشادي فرزند حسن كد نامزد 49
– 15 آقاي حسين نوروزي افجدي فرزند حسين كد نامزد 51
– 16 آقاي سيدحجت اله هاشمي آغڃه بدي فرزند آقا سيد احمد كد نامزد 52
– 17 آقاي عليرضا يزدي فرزند کريم كد نامزد 54
– 18 آقاي مسعود يزدي سودرجاني فرزند فضل اله كد نامزد 56

1- نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري فلاورجان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
اصغر هدايت فرماندار شهرستان فلاورجان
اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر فلاورجان به شرح زير مي باشد:
– 1 آقاي علي القاصي فرزند رحم خدا كد نامزد 124
– 2 آقاي جهانگير اله داديان فرزند اسماعيل كد نامزد 125
– 3 خانم ليلا اله داديان فرزند مصطفي كد نامزد 126
– 4 آقاي مهران بهرامي فرزند نصير كد نامزد 127
– 5 آقاي حميد توكلي گارماسه فرزند مرتضي كد نامزد 128
– 6 آقاي محمد توكلي گارماسه فرزند امراله كد نامزد 129
– 7 آقاي سيدحسين حسيني فرزند سيد محمود كد نامزد 142
– 8 آقاي مجيد خاك باز فرزند ذلفعلي كد نامزد 145
– 9 آقاي محمد خليلي فرزند مراد كد نامزد 146
– 10 آقاي نجات رحيمي فرزند حيات كد نامزد 147
– 11 آقاي كريم رهنما مشهور به سرهنگ فرزند محمدرضا كد نامزد 148
– 12 آقاي عبدالرحمن رهنمافلاورجاني مشهور به رحمان فرزند محمدعلى كد نامزد 149
– 13 آقاي عبداله رهنمافلاورجاني فرزند محمدحسن كد نامزد 151
– 14 آقاي رحيم زماني فرزند محسن كد نامزد 152
– 15 خانم زهرا سلگي فرزند رحمت على كد نامزد 154
– 16 آقاي مجيد شمس فرزند اصغر كد نامزد 156
– 17 آقاي سعيد شمس فلاورجاني فرزند محمدرضا كد نامزد 157
– 18 آقاي سيدمحمدرضا شيرزادي فرزند سيداحمد كد نامزد 158
– 19 آقاي سيدابوالفضل شيرزادي گارماسه مشهور به سيد عباس فرزند سيد مهدی كد نامزد 159
– 20 آقاي روح اله عليمرادي فرزند مرادعلى كد نامزد 161
– 21 خانم شيما فرجي مورچگاني فرزند نگهدار كد نامزد 164
– 22 آقاي عباس قاسمي فرزند احمد كد نامزد 165
– 23 آقاي مسيح قاسمي فرزند حبيب اله كد نامزد 167
– 24 آقاي حميد قاسمي فلاورجاني فرزند محمود كد نامزد 169
– 25 آقاي مرتضي قاسمي فلاورجاني فرزند عزيزالله كد نامزد 171
– 26 آقاي يوسف قاسمي فلاورجاني فرزند على كد نامزد 172
– 27 آقاي اميررضا كاظمي دارافشاني فرزند رجبعلى كد نامزد 174
– 28 آقاي علي كرمي زند فرزند کرم كد نامزد 175
– 29 آقاي وحيد كريمي برام فرزند شنبه دين كد نامزد 176
– 30 آقاي مهدي كريمي چهارطاق فرزند على بيک كد نامزد 178
– 31 آقاي جواد كياني فرزند غلام حسين كد نامزد 179
– 32 آقاي اصغر كياني فلاورجاني فرزند غلامعلى كد نامزد 182
– 33 آقاي بهنام كياني فلاورجاني فرزند مرتضى كد نامزد 184
– 34 آقاي حبيب كياني فلاورجاني فرزند قدير كد نامزد 185
– 35 خانم ريحانه كياني فلاورجاني فرزند اکبر كد نامزد 186
– 36 آقاي عليرضا كياني فلاورجاني فرزند قاسمعلى كد نامزد 187
– 37 آقاي مهران محمدباقري فرزند محمد كد نامزد 191
– 38 آقاي عليرضا محمدي فرزند محمد باقر كد نامزد 192
– 39 آقاي محمد مراديان چهرازي فرزند کريم كد نامزد 195
– 40 آقاي عباس هاديان فرزند مهدي كد نامزد 197

1- نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري فلاورجان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
اصغر هدايت فرماندار شهرستان فلاورجان
اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر قهدريجان 
– 1 آقاي جعفر ابراهيمي قهدريجاني فرزند فتح اله كد نامزد 15
– 2 آقاي مصطفي جمالي فرزند ابراهيم كد نامزد 16
– 3 آقاي عبداله جوانمردي قهدريجاني فرزند عزيزاله كد نامزد 17
– 4 آقاي محمد جوانمردي قهدريجاني فرزند مصطفى كد نامزد 18
– 5 آقاي احمد حشمت فرزند حبيب اله كد نامزد 19
– 6 آقاي محمد حشمت قهدريجاني فرزند اسدالله كد نامزد 21
– 7 آقاي محمدرضا رحماني قهدريجاني مشهور به محمد-رحمانى فرزند مرتضى كد نامزد 24
– 8 خانم الهام رحيمي فرزند صفرعلى كد نامزد 26
– 9 آقاي محمد رفيعي فرزند غلام رضا كد نامزد 27
– 10 آقاي حسين رمضاني قهدريجاني فرزند ابراهيم كد نامزد 28
– 11 خانم كبري زماني قهدريجاني فرزند يعقوب كد نامزد 29
– 12 آقاي عبداله سلمانيان مشهور به عبداله هاديان فرزند عباسعلنى كد نامزد 41
– 13 آقاي سهراب شفيعي قهدريجاني فرزند عباسعلى كد نامزد 42
– 14 آقاي عليرضا شفيعي قهدريجاني فرزند رمضان كد نامزد 45
– 15 آقاي مهدي شفيعي قهدريجاني فرزند اکبر كد نامزد 46
– 16 خانم معصومه شفيعي نيا فرزند قدرت كد نامزد 47
– 17 خانم زهرا شيخ فرزند اکبر كد نامزد 48
– 18 آقاي علي شيخ فرزند محمد كد نامزد 49
– 19 آقاي محمد شيخ فرزند مصطفى كد نامزد 51
– 20 خانم مرضيه عسكري فرزند ابراهيم كد نامزد 54
– 21 آقاي عباس قمرپور فرزند قدرت اله كد نامزد 58
– 22 آقاي صفرعلي محمدزاده قهدريجاني فرزند احمدرضا كد نامزد 61
– 23 آقاي محمدعلي مهدي زاده قهدريجاني فرزند مرتضى كد نامزد 64
– 24 خانم اشرف موذني قهدريجاني فرزند صفر على كد نامزد 65
– 25 آقاي احمد هاديان فرزند قاسمعلي كد نامزد 67
– 26 آقاي حسنعلي هاديان قهدريجاني فرزند اصغر كد نامزد 68

1- نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري فلاورجان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
اصغر هدايت فرماندار شهرستان فلاورجان
اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر پيربكران 

– 1 آقاي حميد اخوان پور فرزند بهرام كد نامزد 16
– 2 آقاي مجتبي اكبري جوچي فرزند محمود كد نامزد 17
– 3 آقاي عبدالرضا بكراني بالاني فرزند عبدالحميد كد نامزد 18
– 4 آقاي سيدجمال حسيني دارگاني مشهور به کاظم فرزند سيد مرتضى كد نامزد 21
– 5 خانم فتانه رستمي فرزند مراد على كد نامزد 25
– 6 خانم زهرا رضائي جوچي فرزند قاسمعلي كد نامزد 26
– 7 آقاي حامد سبزي پور فرزند عباس كد نامزد 27
– 8 آقاي رضا شكرگزاركرافشاني فرزند ناصرقلي كد نامزد 28
– 9 آقاي مجيد صادقي فيلاورگاني فرزند مرتضى كد نامزد 29
– 10 آقاي احمدرضا صمدي دارافشاني فرزند عبداله كد نامزد 42
– 11 آقاي اكبر عسگري فرزند حسين كد نامزد 45
– 12 آقاي خدارحيم فتحي احمدآبادي فرزند اصغر كد نامزد 47
– 13 آقاي محمود كاشفي بالاني فرزند محمد كد نامزد 48
– 14 آقاي علي كريمي بالاني فرزند قاسم على كد نامزد 49
– 15 آقاي حسين محمدي فرزند محمد على كد نامزد 51
– 16 آقاي رضا محمدي پاوائي فرزند احمد كد نامزد 52
– 17 آقاي مظاهر مرادي فرتخوني فرزند اکبر كد نامزد 54
– 18 آقاي مهدي مرادي فرتخوني فرزند غلامرضا كد نامزد 56
– 19 آقاي مهدي مرادي فرتخوني مشهور به حميد فرزند ايرج كد نامزد 57
– 20 آقاي مهدي موسوي پلارتي فرزند ناصر كد نامزد 58

1- نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري فلاورجان در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد
.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
اصغر هدايت فرماندار شهرستان فلاورجان

برچسب ها :

ناموجود
QR: اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهرهای هشتگانه شهرستان فلاورجان اعلام شد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

آخرین اخبار

پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - نیوزفلاورجان