به نقل از روابط عمومی فرمانداری وکمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۱قانون انتخاب وماده ۵۶و۵۷آئین نامه اجرائی به اطلاع اهالی محترم حوزه های انتخابیه شهر ها وروستا های شهرستان  می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی […]

به نقل از روابط عمومی فرمانداری وکمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۱قانون انتخاب وماده ۵۶و۵۷آئین نامه اجرائی به اطلاع اهالی محترم حوزه های انتخابیه شهر ها وروستا های شهرستان  می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود
اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستا ها ی بخش پیربکران به تفکیک به شرح زیر می باشد
باشد.
اسامی نامزدهای روستای چم رود بخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا ۳ نفر)
آقاي مسعود ابراهيمي فرزند على كد نامزد 15
– 2 آقاي عزيزاله دهقان فرزند اکبر كد نامزد 16
– 3 آقاي علي دهقان فرزند مهدی كد نامزد 17
– 4 آقاي هاشم دهقان فرزند رحمت اله كد نامزد18
اسامی نامزدهای روستای دستنا بخش پیربکران(تعداد اعضاي اصلي  اين روستا ۳ نفر)
آقاي اصغر شاه پرورچي جزي فرزند علي كد نامزد 15
– 2 آقاي محمود شاه پروري جزي فرزند آقا جان كد نامزد 16
– 3 آقاي عليرضا عزيزي دستنائي فرزند احمد رضا كد نامزد 17
– 4 آقاي ولي اله لكي سهلواني فرزند مهدی قلى كد نامزد 18
اسامی نامزدهای روستای خوانسارک بخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا ۳ نفر)
1 آقاي حجت احمدي خونساركي فرزند رمضانعلى كد نامزد 15
– 2 آقاي رمضانعلي احمدي خونساركي فرزند عبدالعظيم كد نامزد 16
– 3 آقاي نصراله احمدي خونساركي فرزند اکبرقلى كد نامزد 17
– 4 آقاي علي خداخواه فرزند قربانعلى كد نامزد 18
– 5 آقاي عليمحمد زارع چاوشي فرزند حسينعلي كد نامزد 19
– 6 آقاي خيراله محمدي خونساركي فرزند اسماعيل كد نامزد 21
اسامی نامزدهای روستای اردال و صفي آباد بخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا ۳ نفر)
آقاي منصور بهرامي اردالي فرزند نعمت اله كد نامزد 15
– 2 آقاي حميدرضا شفيعيان فروشاني فرزند اسفنديار كد نامزد 16
– 3 آقاي بختيار كرمي فرزند رمضان كد نامزد 17
– 4 آقاي مهدي كرمي اردالي فرزند ابراهيم كد نامزد 18
– 5 آقاي رضا هاديان لارگاني فرزند محمد رضا كد نامزد 19
اسامی نامزدهای روستای گلگون بخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا ۳ نفر)
آقاي اصغر جعفري طادي فرزند على اکبر كد نامزد 15
– 2 آقاي عليرضا جعفري طادي مشهور به عطا فرزند روح اله كد نامزد 16
– 3 آقاي علي محمد جعفري طادي مشهور به طادی فرزند على اکبر كد نامزد 17
– 4 آقاي اسماعيل نظري گلگوني فرزند عزيزاله كد نامزد 18
– 5 آقاي حسام نظري گلگوني فرزند علي كد نامزد 19
– 6 آقاي فرهاد نظري گلگوني فرزند شکراله كد نامزد 21
اسامی نامزدهای روستای بجگرد بخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا ۳ نفر)
آقاي عباس اكبري مشهور به کربلايى عباس فرزند عبدالحسين كد نامزد 16
– 2 آقاي ذبيح اله اكبري بجگردي فرزند قنبرعلي كد نامزد 17
– 3 آقاي الياس سهرابي بجگردي فرزند ابراهيم كد نامزد 19
– 4 آقاي عليرضا سهرابي بجگردي فرزند شکرعلى كد نامزد 21
– 5 آقاي رمضان قرباني بجگردي فرزند حسن كد نامزد 24
– 6 آقاي عبدالعظيم قرباني بجگردي فرزند عبدالحسين كد نامزد 25
– 7 آقاي بهروز كرمي فرزند نادعلى كد نامزد 26
– 8 آقاي جمشيد هاديان بجگردي فرزند حسن كد نامزد 28
اسامی نامزدهای روستای تمندگان بخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا ۳ نفر)
– 1 آقاي اميرحسين اسماعيلي تمندگاني فرزند محمود كد نامزد 15
– 2 آقاي عليرضا اسماعيلي تمندگاني فرزند حسينقلى كد نامزد 16
– 3 آقاي محمدعلي اسماعيلي تمندگاني مشهور به مجيد فرزند خدارحم كد نامزد 17
– 4 خانم الهام رحيمي تمندگاني فرزند منوچهر كد نامزد 18
– 5 آقاي مهدي رحيمي تمندگاني فرزند مرتضى كد نامزد 19
اسامی نامزدهای روستای دارگان بخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا5نفر)
آقاي كريم آشوري دارگاني مشهور به محمد فرزند حسنعلى كد نامزد 15
– 2 آقاي محسن بيگي فرزند ناصر كد نامزد 16
– 3 آقاي احمد بيگي دارگاني فرزند مرتضى كد نامزد 17
– 4 آقاي عبدالرسول توكلي داركاني فرزند بهرام كد نامزد 18
– 5 آقاي حسين توكلي دارگاني فرزند احمد رضا كد نامزد 19
– 6 آقاي محسن توكلي دارگاني فرزند محمد مهدی كد نامزد 21
– 7 آقاي مهدي توكلي دارگاني فرزند يوسف كد نامزد 24
– 8 آقاي عباس چراغي دارگاني فرزند على كد نامزد 25
– 9 آقاي احمد حسيني دارگاني فرزند محمود كد نامزد 26
– 10 آقاي سيدروح اله حسيني دارگاني فرزند سيد فخرالدين كد نامزد 27
– 11 آقاي ابوالفضل شرافت دارگاني فرزند تقي كد نامزد 28
– 12 آقاي منصور شريعتي دارگاني فرزند محمدحسين كد نامزد 29
 
اسامی نامزدهای روستای سمسان بخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا3نفر)
آقاي رحيم سليماني فرزند حسن كد نامزد 15
– 2 آقاي علي عباسي فرزند عليرضا كد نامزد 17
– 3 آقاي ابوالقاسم مرادي سمساني فرزند عليداد كد نامزد 18
– 4 آقاي شهريار مرادي سمساني مشهور به مجيد فرزند علي پناه كد نامزد 19
– 5 آقاي حسن نادري سمساني فرزند اکبرقلى كد نامزد 21
اسامی نامزدهای روستای سهروفیروزان بخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا5نفر)
آقاي محمدرضا دهقاني سهرفروزاني فرزند حسينعلى كد نامزد 15
– 2 آقاي مراد ذبيحي سهرفروزاني فرزند كريم كد نامزد 16
– 3 آقاي مجتبي رحماني فرزند حسينقلى كد نامزد 17
– 4 آقاي حجت زاهدي سهروفروزاني فرزند عباسعلى كد نامزد 18
– 5 آقاي مسعود صابري سهروفروزاني فرزند يداله كد نامزد 19
– 6 آقاي مهدي عطائي سهرفروزاني فرزند على اکبر كد نامزد 21
– 7 آقاي مرتضي قرباني سهرفروزاني فرزند حسن كد نامزد 24
– 8 آقاي ميثم وكيلي سهروفروزاني فرزند اصغر كد نامزد 25
اسامی نامزدهای روستای سیاه افشار بخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا3نفر)
1 آقاي محمد كشاورزسياه افشادي فرزند اکبر كد نامزد 15
– 2 آقاي عباس مرادي مشهور به حاج امير فرزند عبداله كد نامزد 17
– 3 آقاي باقر مرادي سياه افشادي فرزند نعمت اله كد نامزد 18
– 4 آقاي رحمت اله مرادي سياه افشادي فرزند مهدی كد نامزد 19
– 5 خانم فاطمه مرادي سياه افشادي فرزند عبدالله كد نامزد 21
– 6 آقاي عليرضا مرادي سياه افشاري فرزند حسنعلى كد نامزد 24
اسامی نامزدهای روستای رارابخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا5 نفر)
آقاي امين توكلي رارائي فرزند نعمت اله كد نامزد 15
– 2 آقاي آيت اله جعفري رارائي فرزند مظاهر كد نامزد 16
– 3 آقاي حشمت اله جعفري رارائي مشهور به مهدی خدابخش فرزند خدابخش كد نامزد 17
– 4 آقاي عباسعلي جعفري رارائي مشهور به على فرزند احمدعلى كد نامزد 18
– 5 آقاي عبداله جعفري رارائي فرزند رمضانعلى كد نامزد 19
– 6 آقاي عبداله جعفري رارائي فرزند محمد كد نامزد 21
– 7 آقاي مهدي جعفري رارائي فرزند اصغر كد نامزد 24
– 8 آقاي ولي اله جعفري رارايي فرزند احمد على كد نامزد 26
– 9 آقاي عباس دهقاني حبيب آبادي فرزند رمضانعلى كد نامزد 27
اسامی نامزدهای روستای رحیم آبادبخش پیربکران (تعداد اعضاي اصلي  اين روستا 3 نفر)
1 آقاي محمدتقي احمدي كليساني فرزند بهرام كد نامزد 15
– 2 آقاي امامقلي رضاقليان فرزند حسن على كد نامزد 16
– 3 آقاي مجيد رضاقليان فرزند نعمت اله كد %8