اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش قهدریجان شهرستان فلاورجان روستاي جلال آباد 1_ آقاي رجبعلي آشوري نام پدر عزيزاله داراي 673 راي 2_ آقاي ولي اله زارع پورجلال آبادي نام پدر علي داراي 495 راي 3_ آقاي رحمان باتواني نام پدر صفدر داراي 432 راي 4_ آقاي ناصر آشوري جلال آبادي نام پدر شعبانعلى داراي […]

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش قهدریجان شهرستان فلاورجان

روستاي جلال آباد
1_ آقاي رجبعلي آشوري نام پدر عزيزاله داراي 673 راي
2_ آقاي ولي اله زارع پورجلال آبادي نام پدر علي داراي 495 راي
3_ آقاي رحمان باتواني نام پدر صفدر داراي 432 راي
4_ آقاي ناصر آشوري جلال آبادي نام پدر شعبانعلى داراي 354 راي
5_ آقاي مسعود جلالي جلال آبادي نام پدر فرج اله داراي 304 راي
 
روستاي قلعه مير
1_ آقاي حسينعلي هاديان قلعه ميري نام پدر غلامرضا داراي 593 راي
2_ آقاي سيدناصر ميردامادي نام پدر سيد جلال داراي 437 راي
3_ آقاي قنبرعلي جهانگيري نام پدر قنبر على داراي 378 راي
4_ آقاي عباس زماني اسفهراني نام پدر اكبر داراي 367 راي
5_ آقاي جمشيد هاديان قلعه ميري نام پدر هادی داراي 325 راي
 
 
روستاي اسفهران
1_ آقاي علي محمدي اسفهراني نام پدر فتح الله داراي 347 راي
2_ آقاي منصور محمدي نام پدر مظاهر داراي 228 راي
3_ آقاي محمدتقي زماني اسفهراني نام پدر فضل الله داراي 202 راي
 
 
روستاي كارويه
1_ خانم زهرا صادقي كارويه نام پدر نصراله داراي 242 راي
2_ آقاي كورش صادقي كارويه نام پدر حسن داراي 215 راي
3_ آقاي جواد كريمي كارويه نام پدر لطف اله داراي 203 راي