کد خبر : 25514
تاریخ انتشار : یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۳۳
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش پیربکران شهرستان فلاورجان بسته هستند
فلاورجان دیارشهدای خط شکن:

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش پیربکران شهرستان فلاورجان

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ” اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش پیربکران شهرستان فلاورجان روستاي رارا 1_ آقاي مهدي جعفري رارائي نام پدر اصغر داراي 443 راي 2_ آقاي عباسعلي جعفري رارائي نام پدر احمدعلى داراي 312 راي 3_ آقاي حشمت اله جعفري رارائي نام پدر خدابخش داراي 304 راي 4_ آقاي

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ”

اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش پیربکران شهرستان فلاورجان

روستاي رارا

1_ آقاي مهدي جعفري رارائي نام پدر اصغر داراي 443 راي
2_ آقاي عباسعلي جعفري رارائي نام پدر احمدعلى داراي 312 راي
3_ آقاي حشمت اله جعفري رارائي نام پدر خدابخش داراي 304 راي
4_ آقاي عباس دهقاني حبيب آبادي نام پدر رمضانعلى داراي 231 راي
5_ آقاي آيت اله جعفري رارائي نام پدر مظاهر داراي 185 راي

روستاي دستناء

1_ آقاي عليرضا عزيزي دستنائي نام پدر احمد رضا داراي 136 راي
2_ آقاي محمود شاه پروري جزي نام پدر آقا جان داراي 80 راي
3_ آقاي اصغر شاه پرورچي جزي نام پدر علي داراي 79 راي

 

روستاي سياه افشار

1_ آقاي رحمت اله مرادي سياه افشادي نام پدر مهدی داراي 381 راي
2_ آقاي عباس مرادي نام پدر عبداله داراي 259 راي
3_ خانم فاطمه مرادي سياه افشادي نام پدر عبدالله داراي 237 راي

روستای سهروفیروزان 

1_ آقاي مهدي عطائي سهرفروزاني نام پدر على اکبر داراي 787 راي
2_ آقاي مراد ذبيحي سهرفروزاني نام پدر كريم داراي 750 راي
3_ آقاي مجتبي رحماني نام پدر حسينقلى داراي 743 راي
4_ آقاي مرتضي قرباني سهرفروزاني نام پدر حسن داراي 739 راي
5_ آقاي مسعود صابري سهروفروزاني نام پدر يداله داراي 416 راي

روستاي قلعه سرخ

1_ آقاي فرامرز اكبري قلعه سرخي نام پدر حسينعلى داراي 145 راي
2_ خانم عزت مرادي سياه افشاري نام پدر غلامرضا داراي 128 راي
3_ آقاي عباس كارگري چهاربرجي نام پدر مصطفي داراي 112 راي

 

روستاي مهرگان

1_ آقاي جواد آزادي مهرگاني نام پدر مجيد داراي 305 راي
2_ آقاي علي اكبر آزادي قلعه سرخي نام پدر حشمت اله داراي 263 راي
3_ آقاي محمود يونسي مهرگاني نام پدر يداله داراي 231 راي
4_ آقاي مظاهر آزادي نام پدر محمد داراي 142 راي
5_ آقاي حسين امامي مهرگاني نام پدر قربانعلى داراي 125 راي

روستاي سمسان

1_ آقاي شهريار مرادي سمساني نام پدر علي پناه داراي 252 راي
2_ آقاي ابوالقاسم مرادي سمساني نام پدر عليداد داراي 192 راي
3_ آقاي حسن نادري سمساني نام پدر اکبرقلى داراي 134 راي

 

روستاي سياه افشار

1_ آقاي رحمت اله مرادي سياه افشادي نام پدر مهدی داراي 381 راي
2_ آقاي عباس مرادي نام پدر عبداله داراي 259 راي
3_ خانم فاطمه مرادي سياه افشادي نام پدر عبدالله داراي 237 راي

روستاي نودرآمد

1_ آقاي علي بكراني بالاني نام پدر حسين داراي 179 راي
2_ آقاي سيدهدايت موسوي درآمدي نام پدر ناصر داراي 135 راي
3_ آقاي رجبعلي محمدي فروشادي نام پدر عباس داراي 114 راي

روستاي تمندگان

1_ آقاي عليرضا اسماعيلي تمندگاني نام پدر حسينقلى داراي 237 راي
2_ آقاي مهدي رحيمي تمندگاني نام پدر مرتضى داراي 191 راي
3_ آقاي محمدعلي اسماعيلي تمندگاني نام پدر خدارحم داراي 153 راي

روستاي صادق آباد

1_ آقاي غلامحسين محمدي صادق آبادي نام پدر حسن داراي 131 راي
2_ آقاي ولي اله كشاورزصادق آبادي نام پدر يداله داراي 121 راي
3_ آقاي مهدي كشاورزصادق آبادي نام پدر يداله داراي 92 راي

روستاي خوانسارك

1_ آقاي رمضانعلي احمدي خونساركي نام پدر عبدالعظيم داراي 543 راي
2_ آقاي نصراله احمدي خونساركي نام پدر اکبرقلى داراي 331 راي
3_ آقاي عليمحمد زارع چاوشي نام پدر حسينعلي داراي 253 راي

 

روستاي پلارت

1_ آقاي سيدسعيد خدامي مباركه نام پدر سيدابوالفضل داراي 341 راي
2_ آقاي صفرعلي محمدي نام پدر محمد داراي 264 راي
3_ آقاي اسمعيل ابراهيمي پلارتي نام پدر سيف اله داراي 153 راي

روستاي دارافشان

1_ آقاي حسين جمشيدوند نام پدر غلامعلي داراي 283 راي
2_ آقاي عليرضا كاظمي دارافشاني نام پدر خدايار داراي 263 راي
3_ آقاي محمد كاظمي دارافشاني نام پدر حسين داراي 213 راي

روستاي دارگان

1_ آقاي كريم آشوري دارگاني نام پدر حسنعلى داراي 1033 راي
2_ آقاي منصور شريعتي دارگاني نام پدر محمدحسين داراي 861 راي
3_ آقاي حسين توكلي دارگاني نام پدر احمد رضا داراي 428 راي
4_ آقاي محسن بيگي نام پدر ناصر داراي 394 راي
5_ آقاي ابوالفضل شرافت دارگاني نام پدر تقي داراي 348 راي

روستاي سهروفيروزان

1_ آقاي مهدي عطائي سهرفروزاني نام پدر على اکبر داراي 787 راي
2_ آقاي مراد ذبيحي سهرفروزاني نام پدر كريم داراي 750 راي
3_ آقاي مجتبي رحماني نام پدر حسينقلى داراي 743 راي
4_ آقاي مرتضي قرباني سهرفروزاني نام پدر حسن داراي 739 راي
5_ آقاي مسعود صابري سهروفروزاني نام پدر يداله داراي 416 راي

روستاي ونهر

1_ آقاي محمد نصيري ونهري نام پدر لطيف داراي 427 راي
2_ آقاي حسين ملايري نام پدر حسن داراي 306 راي
3_ آقاي مهدي كاظمي ونهري نام پدر خسرو داراي 206 راي

 

روستاي فيلورگان

1_ آقاي علي صادقي فيلاورگاني نام پدر زمانعلى داراي 152 راي
2_ آقاي حشمت اله صادقي فيلاورگاني نام پدر کريم داراي 138 راي
3_ آقاي محمد نصيري فيلاورگاني نام پدر نصراله داراي 101 راي

روستاي اردال وصفی آباد

1_ آقاي حميدرضا شفيعيان فروشاني نام پدر اسفنديار داراي 207 راي
2_ آقاي منصور بهرامي اردالي نام پدر نعمت اله داراي 180 راي
3_ آقاي بختيار كرمي نام پدر رمضان داراي 147 راي

روستاي بجگرد

1_ آقاي ذبيح اله اكبري بجگردي نام پدر قنبرعلي داراي 426 راي
2_ آقاي جمشيد هاديان بجگردي نام پدر حسن داراي 361 راي
3_ آقاي عباس اكبري نام پدر عبدالحسين داراي 351 راي

روستاي چمرود

1_ آقاي مسعود ابراهيمي نام پدر على داراي 232 راي
2_ آقاي علي دهقان نام پدر مهدی داراي 118 راي
3_ آقاي هاشم دهقان نام پدر رحمت اله داراي 116 راي

روستاي نرگان

1_ آقاي امراله دهقان نام پدر اسماعيل داراي 492 راي
2_ آقاي امراله جعفري نرگاني نام پدر جعفر داراي 473 راي
3_ آقاي مسيب دهقان نرگاني نام پدر قاسم داراي 207 راي

 

روستای چهار برج

1_ آقاي مجيد يزداني نام پدر اسفنديار داراي 51 راي
2_ آقاي سعيد يزداني دهنوي نام پدر اصغر داراي 49 راي
3_ آقاي حسن يزداني نام پدر مسيب داراي 49 راي

روستای علي آباد

1_ آقاي ابراهيم آزادعلي آبادي نام پدر على اصغر داراي 55 راي
2_ آقاي شهريار آزادعلي آبادي نام پدر عبدالحسين داراي 44 راي
3_ آقاي رسول آزادعلي آبادي نام پدر ابراهيم داراي 36 راي

روستاي پلارتگان

1_ آقاي سجاد آقائي پلارتگاني نام پدر حشمت اله داراي 120 راي
2_ آقاي مهدي زماني نام پدر نوروزعلى داراي 83 راي
3_ آقاي كريم كريمي پلارتگاني نام پدر ر جبعلى داراي 51 راي

روستاي شمس الدين

1_ آقاي حبيب اسحقي شاه شمس الديني نام پدر عبدالعلي داراي 51 راي
2_ آقاي عليرضا اسحاقي نام پدر على داراي 43 راي
3_ آقاي محمد اسحقي شاه شمس الديني نام پدر غلامعلى داراي 43 راي

روستاي كليسان

1_ آقاي سهراب دياني كليساني نام پدر علمدار داراي 88 راي
2_ آقاي يوسف دياني كليساني نام پدر احمدرضا داراي 83 راي
3_ آقاي مصطفي دياني كليساني نام پدر اميدعلى داراي 77 راي

روستاي وزير آباد

1_ آقاي اصغر كارگري چهاربرجي نام پدر حسن داراي 106 راي
2_ آقاي حسين محمدي شريف آبادي نام پدر رمضانعلى داراي 50 راي
3_ آقاي جواد وزيري وزيرآبادي نام پدر عبداله داراي 45 راي

روستاي رحيم آباد

1_ آقاي محمد رضاقليان نهڃيري نام پدر حبيب اله داراي 70 راي
2_ آقاي مجيد رضاقليان نام پدر نعمت اله داراي 54 راي
3_ آقاي كرمعلي رضاقليان نهڃيري نام پدر عيسى قلى داراي 45 راي

روستاي گلگون

.

 

برچسب ها :

ناموجود
QR: اسامی منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش پیربکران شهرستان فلاورجان
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

آخرین اخبار

 • نفرات برتر جشنواره تئاتر طنز پاتک معرفی شدند
  به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ” آیین اختتامیه نخستین جشنواره استانی تئاتر خیابانی طنز دفاع مقدس “پاتک “۲۱ اردیبهشت ماه ه در سالن شهدای هنرمند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فلاورجان با حضور گروه های راه یافته به جشنواره و مسئولان برگزارشد http://newsfalavarjan.ir/34253
 • قراری از جنس مهربانی + فیلم
  معلم حق التدریس ، اهل منطقه پیربکران بدون هیچ چشم داشتی با آموزش دختر معلول روستایی، باشکوه ترین جلوه را به نمایش گذاشت.
 • دیداراستاندار اصفهان با مردم زحمتکش شهرستان فلاورجان
  دیدار دکتر محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان با کشاورزان شریف و زحمتکش شهرستان فلاورجان در تاریخ 23 فروردین 1397 در مصلی نماز جمعه فلاورجان
 • گرامیداشت شهید آبروی محله سردار شهید فتح الله ابراهیمی
  گرامیداشت شهید آبروی محله ویژه سردار شهید فتح الله ابراهیمی با حضور مسئولین شهرستان شهدای خط شکن فلاورجان ، خانواده معظم شهدا، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در حسینیه گلزار شهدای شهر ابریشم محله یزداباد برگزار شد. گفتنی است که شهر ابریشم ۸۹ شهید در کارنامه ی افتخارات خود دارد.
 • مراسم شهید آبروی محله سردار شهید نبی الله علی عسگریان
  سردار شهید نبی الله عسگریان فرمانده گردان جند الله در دفاع مقدس بود که در خرداد ماه ۱۳۶۳ براثر شکنجه های فراوان دموکرات و کموله در کردستان، دیوان دره روستای نرگسِله به فیض شهادت نایل آمد؛ مراسم شهید آبروی محله سردار در مسجد رضوان شهر زازران شهرستان فلاورجان برگزار گردید.
 • شهید آبروی محله یادبود سردار شهید محمدعلی ابراهیمی
  یاد بود سردار شهید محمد علی ابراهیمی و شهدای سهرفیروزان در تاریخ: سه شنبه 96/10/12 مکان: حسینیه شهدا سهرفیروزان
پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - نیوزفلاورجان