فرماندارفلاورجان :همدلی مسئولین بایکدیگر و دوری ازحاشیه ها و خدمت به مردم درراس امورمسئولین شهرستان قرارگیرد جلسه شورای اداری شهرستان فلاورجان درعصرروزدوشنبه به ریاست مهندس اصغر هدایت فرماندار شهرستان و با حضور ائمه جمعه شهرستان و سایر اعضای شورای اداری این شهرستان در سالن اندیشه اردوگاه شهید بهشتی شهرستان فلاورجان برگزار گردید.  فرماندار شهرستان فلاورجان […]

فرماندارفلاورجان :همدلی مسئولین بایکدیگر و دوری ازحاشیه ها و خدمت به مردم درراس امورمسئولین شهرستان قرارگیرد
جلسه شورای اداری شهرستان فلاورجان درعصرروزدوشنبه به ریاست مهندس اصغر هدایت فرماندار شهرستان و با حضور ائمه جمعه شهرستان و سایر اعضای شورای اداری این شهرستان در سالن اندیشه اردوگاه شهید بهشتی شهرستان فلاورجان برگزار گردید.
 فرماندار شهرستان فلاورجان در جلسه شورای اداری تلاش و همدلی مسئولین بایکدیگر و دوری ازحاشیه ها و خدمت به مردم درراس امورقرارداد و خواست تا این امردرسر لوحه مدیران شهرستان قرار بگیرد
هدایت  در این جلسه  اظهارداشت:مردم با حضور گسترده در انتخابات (بله) بزرگی به نظام جمهوری اسلامی و نه بزرگی به دشمن گفتند و به تبع آن شهرستان فلاورجان بیشترین میزان شرکت و حضور در انتخابات را داشته است که با باحضور74درصدی
واجدان شرایط درصحنه انتخابات رقم زد که ما باید از این ظرفیت برای توسعه شهرستان فلاورجان استفاده کنیم.
وی با اشاره به انتخابات شوراهای شهر وروستا درشهرستان فلاورجان گفت: باتوجه به اینکه 65 درصدمنتخبین مردم درشوراهای شهر و 60  درصدازمنتخبین مردم درشوراهای روستایی ازنیروهای جوان باسواد وبدون تجربه کافی دراموراجرائی بوده اند لذا باهماهنگی صورت گرفته حلسات آموزشی وپژه شوراهای جدید ازاواسط تیرماه جاری درشهرستان تشکیل می گردد تانسبت به آموزش وتوانمند شدن این قشردراموراجرائی و… بپردازیم
هدایت افزود: انتخابات یک جشن ملی و مراسم ملی است که همه باید در جهت اعتلای کشور و نظام متحد باشیم و نباید در بحث تحلیل‌های انتخاباتی بمانیم

فرماندارفلاورجان دررخصوص اجرای طرح کرامت دراین شهرستان به عنوان پایلوت درکشورافزود: در طرح کرامت امید کشور مان ایران درحوزه توانمند سازی جامعه از آسیبهای اجتماعی به ویژه پیشگیری ازاعتیاد به موادمخدر به شهرستان فلاورجان وملایر  می باشد

باتوجه به تغییررویکرد مردم نسبت به اجرای این طرح درشهرستان وفعالیتهای انجام شده مسئولین امردراین زمینه شاهد رسیدن  این طرح به نقطه های عملی وحساس خود هستیم باتوجه به آموزشهای لازم واستقبال از مردم شاهد کمبود فضای فیزیکی کمپهای ترک اعتیاد درشهرستان بوده که به ناچار متقاضیان به شهرستانهای مجاور منتقل شده اند که ازاین امر می توان به نقطه مثبت آن اشاره نمود واینکه به زودی شاهد این رویداد باشیم که به عنوان شهرستان پاک درکشورمطرح شویم
هدایت فرماندارشهرستان فلاورجان درپایان  به رخداد  رویداد فرهنگی عظیم بعدازانقلاب بابرگزاری کنگره ملی 1300شهید و30 سردارشهیدکه  دراین شهرستان درحال رقم خوردن می باشد  اشاره نمود وگفت : این یک رویداد بزرگی برای معرفی توانمدیهای شهرستان دردفاع مقدس می باشد شهرستانی که خط شکن در عرصه های دفاع مقدس به شمارمیرود و ازکلیه دستگاههای خواست دراجرای هرچه بهتراین رویدادفرهنگی درشهرستان باستاد کنگره شهدا همکاری لازم راانجام دهند