مانور دور میزی با محوریت سازگاری با کم آبی  برگزار شد
مانور دور میزی با محوریت سازگاری با کم آبی  برگزار شد

مانور دور میزی با محوریت سازگاری با کم آبی در دفتر مدیریت بحران فرمانداری برگزار شد مانور دور میزی با محوریت سازگاری با کم آبی با سناریوی قطعی ۳ روزه آب شرب با حضور ادارات آب شهری  و روستایی،اداره منابع آب ،شبکه بهداشت و درمان، مخابرات ،بیمارستان های امام خمینی ( ره) و شفای کلیشاد […]

مانور دور میزی با محوریت سازگاری با کم آبی در دفتر مدیریت بحران فرمانداری برگزار شد

مانور دور میزی با محوریت سازگاری با کم آبی با سناریوی قطعی ۳ روزه آب شرب با حضور ادارات آب شهری  و روستایی،اداره منابع آب ،شبکه بهداشت و درمان، مخابرات ،بیمارستان های امام خمینی ( ره) و شفای کلیشاد و سودرجان در دفتر مدیریت بحران فرمانداری  برگزار شد.