هاشم اله دادیان فلاورجانی به عنوان نماینده استان در اتاق اصناف کشور انتخاب شد
هاشم اله دادیان فلاورجانی به عنوان نماینده استان در اتاق اصناف کشور انتخاب شد

درانتخابات سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان اصفهان ۹نماینده اتاق اصناف استان اصفهان در اتاق اصناف ایران به مدت ۴ سال انتخاب شدند دراین انتخابات که باحضور۲۲کاندیداازاصناف استان اصفهان برگزارشدهاشم اله دادیان فلاورجانی رییس اتاق اصناف شهرستان فلاورجان  باکسب۵۸رای به عنوان نماینده این استان در اتاق اصناف کشور انتخاب شد.

درانتخابات سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان اصفهان ۹نماینده اتاق اصناف استان اصفهان در اتاق اصناف ایران به مدت ۴ سال انتخاب شدند

دراین انتخابات که باحضور۲۲کاندیداازاصناف استان اصفهان برگزارشدهاشم اله دادیان فلاورجانی رییس اتاق اصناف شهرستان فلاورجان  باکسب۵۸رای به عنوان نماینده این استان در اتاق اصناف کشور انتخاب شد.