منطقه پیربکران رتبه برتر «تجارب برتر انجمن اوليا و مربيان» را کسب کرد
منطقه پیربکران رتبه برتر «تجارب برتر انجمن اوليا و مربيان» را کسب کرد

کسب رتبه برتر کشوری در جشنواره تجارب برتر انجمن اولیا و مربیان مدارس در دودسته اجرایی و پیشنهادی توسط فرهنگیان آموزش و پرورش منطقه پیربکران بدست آمد در جشنواره تجارب برتر انجمن اولیا و مربیان مدارس در دسته اجرایی مجتبی سهرابی  در طرح اجرایی پنج انگشت نماد وبتول باقری در طرح اجرایی بوستان کتاب توانستند […]

کسب رتبه برتر کشوری در جشنواره تجارب برتر انجمن اولیا و مربیان مدارس در دودسته اجرایی و پیشنهادی توسط فرهنگیان آموزش و پرورش منطقه پیربکران بدست آمد

در جشنواره تجارب برتر انجمن اولیا و مربیان مدارس در دسته اجرایی مجتبی سهرابی  در طرح اجرایی پنج انگشت نماد وبتول باقری در طرح اجرایی بوستان کتاب توانستند رتبه برتر را کسب کنند در دسته پیشنهادی نیز محمد دادیان در طرح پیشنهادی مشارکت اولیا در تقویت نماز ،آزاده سادات رحیمی در طرح پیشنهادی آموزش و مشارکت  اولیا و وحید طالبی، فاطمه رسولی و فهیمه موسوی در طرح پیشنهادی واقعیت درمانی به شیوه گروهی رتبه برتر را کسب کنند