دیدارفرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با خانواده شهید محسن صفری
دیدارفرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با خانواده شهید محسن صفری

تصاویر:دیدارفرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با خانواده شهید محسن صفری

تصاویر:دیدارفرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با خانواده شهید محسن صفری