تصاویر:شهید اکبر ترابی سردار خط شکن عملیات والفجر ۱۰
تصاویر:شهید اکبر ترابی سردار خط شکن عملیات والفجر ۱۰

    سردار خط شکن شهید اکبر ترابی در جاده فاو بصره پیکر سردار خط شکن شهید اکبر ترابی در بین رزمندگان قهدریجانی دو نفر وسط از سمت چپ رزمنده علی شفیعی و سردار خط شکن شهید اکبر ترابی سردار خط شکن شهید اکبر ترابی

 

 


سردار خط شکن شهید اکبر ترابی در جاده فاو بصره

پیکر سردار خط شکن شهید اکبر ترابی در بین رزمندگان قهدریجانی

دو نفر وسط از سمت چپ رزمنده علی شفیعی و سردار خط شکن شهید اکبر ترابی

سردار خط شکن شهید اکبر ترابی