ششم فروردین سالروز  شهادت 8 شهید گلگون کفن از  شهرستان فلاورجان
ششم فروردین سالروز  شهادت 8 شهید گلگون کفن از  شهرستان فلاورجان

به گزارش فالنا امروز  ششم فروردین سالروز  شهادت 8 شهید گلگون کفن از  شهرستان فلاورجان   است. شهید علی رحمانی قهدریجانی – ۲۴ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – پاسدار‌ – فرمانده گروهان لشگر ۱۴ امام حسین شهید رجبعلی سلیمانی طادی – ۴۵ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – بسیجی‌ شهید ابراهیم عبداللهی جولرستانی – ۳۰ […]

به گزارش فالنا امروز  ششم فروردین سالروز  شهادت 8 شهید گلگون کفن از  شهرستان فلاورجان   است.

شهید علی رحمانی قهدریجانی – ۲۴ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – پاسدار‌ – فرمانده گروهان لشگر ۱۴ امام حسین

شهید رجبعلی سلیمانی طادی – ۴۵ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – بسیجی‌

شهید ابراهیم عبداللهی جولرستانی – ۳۰ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – بسیجی‌

شهید قدمعلی عسگری هویه – ۱۲ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – بسیجی‌

شهید علی قنبری – ۱۶ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – بسیجی‌

شهید غلامعلی کاظم زاده قهدریجانی – ۱۶ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – بسیجی‌

شهید رمضانعلی کاظمی جوجیلی – ۲۱ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – پاسدار‌ وظیفه

شهید رمضان کیانی اشترجانی – ۲۴ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – سرباز ارتش‌

شهید مصطفی فتحی – ۲۰ ساله از ‌شهرستان فلاورجان ‌ – پاسدار‌ وظیفه