تقسيم آب زاينده رود و طومار شيخ بهايي
تقسيم آب زاينده رود و طومار شيخ بهايي

تقسيم آب زاينده‏ رود طبق طومار معروف شيخ بهائي ميباشند كه در دورة صفويه تنظيم شده است. آب رودخانه ازعبور از كوههاي فريدن و مشروب نمودن اراضي ساحلي و بلوك آيدغمش بين بلوك مشروحه زير از لحاظ زمان و در طول مدت يكسال روي سه اصل زير تقسيم ميشود: مختص: يعني همه آب زاينده‏رود از […]

تقسيم آب زاينده‏ رود طبق طومار معروف شيخ بهائي ميباشند كه در دورة صفويه تنظيم شده است. آب رودخانه ازعبور از كوههاي فريدن و مشروب نمودن اراضي ساحلي و بلوك آيدغمش بين بلوك مشروحه زير از لحاظ زمان و در طول مدت يكسال روي سه اصل زير تقسيم ميشود:

مختص: يعني همه آب زاينده‏رود از پانزدهم ارديبهشت تا آخر آن و از 15 آذر تا آخر برج، مخصوص بلوك رودشتين است( رودشت سفلا آخرين قسمتهاي آبخور زاينده‏رود است).

مشترك : يعني آب زاينده‏رود از اخر ارديبهشت تا شش ماه بطور مشترك دراختيار بلوك پايين رودخانه است.

آزاد: يعني از آخر آذرماه تا پانزدهم ارديبهشت آب زاينده‏رود آزاد است و همه آبادي‌ها مي توانند از آن استفاده نمايند.

طبق طومار شيخ بهائي آب رودخانه به 33 سهم تقسيم مي شود كه به وسيله نهرهائي كه از رودخانه منشعب ميشود و آنها را مادي مي نامند آب را به قراء و دهات مي رسانند. سهام مزبور به قرار زير است:

1 بلوك لنجان  شش سهم

2 بلوك النجان  چهار سهم

3 بلوك ماربين چهار سهم

4 بلوك جي   شش سهم

5 بلوك كراج    سه سهم

6 بلوك رودشتين    شش سهم

7 بلوك براآن  چهار سهم ، 

  شش سهم لنجان و آيد غمش 113 سهم تقسيم شده و همين سهام دوباره به 375 سهم قسمت ميگردد . چهار سهم النجان ما بين مادي‌ها 5 /47 قسمت شده و مجدداً به 15 / 115 سهم تقسيم مي شوند. شش سهم جي به 37 سهم و مجددٌا به 754 سهم تقسيم مي شود. سه سهم كرارج به 12 سهم و مجددا به 378 سهم تقسيم يم شود. شش سهم رودشتين به 24 سهم و بعدبه 230 سهم تقسيم مي شود. چهار سهم برا آن به 15 سهم و دوباره به 860 سهم تقسيم مي شود(55). 

منبع