۸:۱۱:۵۸ - سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
سه مناقصه شهرداري كليشادوسودرجان
سه مناقصه شهرداري كليشادوسودرجانمناقصه فازدوم بلوار کشاورزشهرداري كليشاد وسودرجان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد عملیات اجراي زيرسازي وآسفالت وجدولگذاری فازدوم بلوار کشاورز را از اعتبارات سال ۱۳۹۴ و بر اساس فهرست بهاءراه وباند سال۱۳۹۴ به پیمانکار واجد صلاحیت از طريق مناقصه و با شرايط زیر اقدام وانعقاد قرارداد نمايد۱-اعتبار پروژه ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال […]

سه مناقصه شهرداري كليشادوسودرجان
مناقصه فازدوم بلوار کشاورز
شهرداري كليشاد وسودرجان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد عملیات اجراي زيرسازي وآسفالت وجدولگذاری فازدوم بلوار کشاورز را از اعتبارات سال ۱۳۹۴ و بر اساس فهرست بهاءراه وباند سال۱۳۹۴ به پیمانکار واجد صلاحیت از طريق مناقصه و با شرايط زیر اقدام وانعقاد قرارداد نمايد
۱-اعتبار پروژه ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال از محل اعتبارات شهرداري می باشد.
۲-پیشنهاد دهندگان بایستی معادل ۵ درصد مبلغ اعتبار فوق الذکر را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه و یا به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۷۲۴۵۹۳۰۰۰۸بانك ملي شعبه كليشاد وسودرجان كد۳۱۲۹ بنام شهرداری کلیشاد و سودرجان واریز و فیش آنرا ضمیمه پیشنهاد خود نمایند در صورت ارائه چك ويا سفته پیشنهادات رسیده آنها مورد بررسی قرارنمي گيرد.
۳-پیشنهاد دهندگان می توانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یا اطلاعات بیشتر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ به شهرداری کلیشاد وسودرجان مراجعه وپس از واریز مبلغ ۲۱۸/۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۰۵۹۸۶۰۲۶۰۰۱بنام این شهرداری نزد بانک ملی نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از واحد دبیرخانه اقدام نماید.
۴-شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۵  پیشنهادات خودرا باید ارائه نمايند.
۵-پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۵ روزدوشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۷  در کمیسیون با حضور اعضاء کمیسيون عالی معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
۶-کمیسيون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده ویا مبهم ویا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد
۷-کمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد مهلت مقرر با نظر شهردار تا بیست روز قابل تمدید است .
۸-سپرده نفر اول ودوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماندوچنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۹-پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پيشنهاد خود منصرف شوند ضمانتنامه بانکی آنها به حساب شهرداري منظور وحق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت وقراردادباشرکت بعدی منعقدخواهد شد.
۱۰-پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
۱۱-پيشنهاد دهندگان ميبايست مشخصات خودوهمچنین شماره و تاريخ آگهي –شماره تلفن همراه يا تلفن ثابت خود را بر روي پاكت ها قيد نمايند.
۱۲-برنده مناقصه مي بايستي نسبت به رعايت كليه قوانين ومقرارت شهرداري اقدام نمايد
۱۳-ذکر کد اقتصادی برای معاملات بیش از یک میلیون ریال الزامی است.
۱۴-پرداخت هر گونه وجهی بعد از برنده شدن وعقد قرارداد وانجام کار موکول به تائید دستگاه نظارت  شهرداری می باشد.
۱۵-کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و عوارض و… طبق مقررات بعهده برنده خواهد بود. واز صورت وضعیت ها کسر خواهد شد وهیچگونه درصدی بابت بیمه پرداخت نخواهد شد وپیمانکار مکلف به بیمه نمودن پروژه در مقابل حوادث وبیمه مسئولیت می باشد.
۱۶- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت رابنمایند.
۱۷-براساس ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداریها، شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری میباشد.
۱۸- هزینه آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد
۱۹-پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادات خودرا درسه پاكت (الف وب وج ) كه بطور جداگانه لاك ومهر شده باشند با شرائط ذيل ارائه نمايند.
پاكت الف : محتوی برگ ضمانتنامه پیمانکار یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری
پاكت ب : شامل (برگ استعلام (شرایط آگهی ) ونقشه ومشخصات صلاحیت فنی ورتبه بندی از معاونت برنامه ریزی ویا دفتر فنی استانداری وسوابق ورزومه کاری ،آخرین تغییرات شرکت دارای اعتبار ،تعدادکارهای مجاز وکارهای در حال انجام
 پاكت ج : محتوی یک برگ پیشنهاد بر اساس درصد با لا ویا زیر نسبت به فهرست بها که باید به حروف نوشته وزیر آن مهر وامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره باشد .
۲۰-کارفرما مي تواند حداكثر ۲۵%كل مبلغ پيمان را طبق ضوابط ومقررات به مبلغ اوليه قرارداد اضافه ويا كسر نمايد.
۲۱-هزينه فعالیتهای  انجام شده پس از تنظيم صورتجلسات مربوطه وصورت وضعيت ها وصورت كاركرد پيمانكار بررسي و پس از گواهي و تاييد ناظر شهرداري طبق مقررات پس از كسر كسورات قانوني پرداخت خواهد شد .
۲۲-درصورتي كه پيمانكار به تعهد خود عمل ننمايد و موجب نارضايتي كارفرما فراهم شود،كارفرما مخيراست نسبت به لغو قرارداد واخذ خسارت به طور يك جانبه اقدام نمايد .
۲۳-در صورت اضافه شدن مبلغ قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان به تجهیزکارگاه هیچگونه مبلغی اضافه نخواهد شد.
۲۴-این آگهی بدون تعدیل ومابه التفاوت مصالح می باشد.
۲۵-پیمانکار موظف است تدابیر لازم ترافیکی و هماهنگی لازم با پلیس راهور را بعمل آورد.
۲۶-پیمانکار موظف است با اخذ معرفی نامه کتبی هماهنگی لازم با اداره های تاسیساتی را بعمل آورد.
۲۷-حسن انجام کار پروژه به مدت ۱۲ ماه شمسی می باشد.
۲۸-پیمانکار می بایست با ارگانهای تاًسیساتی و ساکنین اطراف معبر کمال همکاری را انجام نماید.
۲۹-تخلیه نخاله های حاصل با همکاری و هماهنگی واحد خدمات شهری شهرداری انجام گردد.
۳۰-پیمانکار موظف به نصب کلیه ی علایم ایمنی و ترافیکی در اطراف محدوده کاری خود میباشد وکلیه مسئولیتهای ناشی از حوادث احتمالی به عهده ایشان است.
۳۱-مدت اجراي اين قرارداد۶/شش ماه مي باشد
۳۲-شرکت کنندگان باید صلاحیت فنی وتوان اجرائی مناسب با نوع فعالیت را داشته واین صلاحیت به تایید دفتر فنی استانداری اصفهان ویا معاونت مدیریت وبرنامه ریزی وهمچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی انجام کار به تایید اداره تعاون ، کارورفاه و امور اجتماعی رسیده باشد (حد اقل رتبه بندی مورد نیاز ابنیه ویا راه وباند ۳می باشد).
 عباس مرادی
شهردارکلیشاد وسودرجان

مناقصه زيرسازي،ولکه گیری
 
شهرداري كليشادوسودرجان به استنادمصوبه شورای اسلامی شهردرنظرداردعملیات زيرسازي،ولکه گیری وآسفالت معابرسطح شهرراازاعتبارات سال ۱۳۹۴ وبراساس فهرست بهاء راه وباندسال۱۳۹۴ به پیمانکارواجدصلاحیت ازطريق مناقصه وباشرايط زیراقدام وانعقادقراردادنمايد
۱-اعتبارپروژه ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ازمحل اعتبارات شهرداري میباشد.
۲-پیشنهاددهندگان بایستی معادل ۵ درصدمبلغ اعتبارفوق ذکررابه عنوان سپرده شرکت درمناقصه بصورت ضمانتنامه ویابه حساب سیبابه شماره ۰۱۰۷۲۴۵۹۳۰۰۰۸بانك ملي شعبه كليشادوسودرجان كد۳۱۲۹ بنام شهرداری کلیشادوسودرجان واریزوفیش آنراضمیمه پیشنهادخودنماینددرصورت ارائه چك وياسفته پیشنهادات رسیده آنهاموردبررسی قرارنميگيرد.
۳-پیشنهاددهندگان میتوانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یااطلاعات بیشترتاآخروقت اداری روزپنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ به شهرداری کلیشادوسودرجان مراجعه وپس ازواریزمبلغ ۲۱۸/۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۵۹۸۶۰۲۶۰۰۱بنام این شهرداری نزدبانک ملی نسبت به دریافت فرم های مربوطه ازواحددبیرخانه اقدام نماید.
۴-شرکت کنندگان تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۵ پیشنهادات خودرابایدارائه نمايند.
۵-پیشنهادات رسیده درساعت ۱۵ روزدوشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۷ درکمیسیون باحضوراعضاءکمیسيون عالی معاملات شهرداری که درمحل شهرداری تشکیل می گرددبازوقرائت خواهدشد.
۶-کمیسيون درردیاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست وبه پیشنهاداتی که بعدازموعدمقرردرآگهی رسیده ویامبهمویامخدوش باشدترتیب اثرداده نخواهدشد
۷-کمیسیون ظرف مدتی که فته پیشنهادات رابررسی ونتیجه رااعلام خواهدکردمهلت مقرربانظرشهردارتابیست روزقابل تمدیداست .
۸-سپرده نفراول ودوم وسوم تاانعقادقراردادبانفراول درشهرداری باقی خواهدماندوچنانچه نفراول ازتاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدتی که فته نسبت به عقدقرارداداقدام ننمایددراین صورت سپردهاوبه نفع شهرداری ضبط وقراردادبانفردوم منعقدخواهدشدوچنانچه نفردوم وسوم نسبت به عقدقرارداداقدام ننمایندسپرده آنهابنفع شهرداری ضبط خواهدشد.
۹-پيشنهاددهندگان درصورت برنده شدن چنانچه ازپيشنهادخودمنصرف شوندضمانتنامه آنهابه حساب شهرداري منظوروحق هيچگونه اعتراضي رانخواهندداشت وقراردادباشرکت بعدی منعقدخواهد شد.
۱۰-پیشنهاددهندگان بایستی ذیل این ورقه رابه منزله قبولی شرایط آن مهروامضاءنموده وضمیمه پیشنهادات خودنمایند.
۱۱-پيشنهاددهندگان مي بايست مشخصات خودوهمچنین شماره وتاريخ آگهي–شماره تلفن همراه ياتلفن ثابت خودرابرروي پاكتهاقيدنمايند.
۱۲-برنده مناقصه مي بايستي نسبت به رعايت كليه قوانين ومقرارت شهرداري اقدام نمايد
۱۳-ذکرکداقتصادی برای معاملات بیش ازیک میلیون ریال الزامی است.
۱۴-پرداخت هرگونه وجهی بعد از برنده شدن وعقد قرارداد وانجام کارموکول به تائیددستگاه نظارت شهرداری میباشد.
۱۵-کلیه کسورات قانونی ازقبیل بیمه ومالیات وعوارض و… طبق مقررات بعهده برنده خواهدبود. وازصورت وضعیتهاکسرخواهدشدوهیچگونه درصدی بابت بیمه پرداخت نخواهدشدوپیمانکارمکلف به بیمه نمودن پروژه درمقابل حوادث وبیمه مسئولیت میباشد.
۱۶- شرکت کنندگان بایدرعایت قانون منعمداخله کارمندان دولت رابنمایند.
۱۷-براساس ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداریها،شرکت درمناقصه ودادن پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری میباشد.
۱۸- هزینه آگهی درروزنامه بعهده برنده مناقصه ميباشد
۱۹-پيشنهاددهندگان بايدپيشنهادات خودرادرسه پاكت (الف وب وج ) كه بطورجداگانه لاك ومهرشده باشندباشرائط ذيل ارائه نمايند.
پاكت الف : محتوی برگ ضمانتنامه پیمانکاریافیش واریزی به حساب سپرده شهرداری
پاكت ب : شامل (برگ استعلام (شرایط آگهی ) ونقشهومشخصات صلاحیت فنی ورتبه بندی ازمعاونت برنامه ریزی ویادفترفنی استانداری وسوابق ورزومه کاری،آخرین تغییرات شرکت دارایاعتبار،تعدادکارهای مجازوکارهای درحال انجام
پاكت ج : محتوی یک برگ پیشنهادبراساس درصدبالاویازیرنسبت به فهرست به اکه بایدبه حروف نوشته وزیرآن بامهروامضاءمدیرعامل یارئیس هیئت مدیره باشد .
۲۰-کارفرمامي تواندحداكثر ۲۵%كل مبلغ پيمان راطبق ضوابط ومقررات به مبلغ اوليه قرارداداضافه وياكسرنمايد.
۲۱-هزينه فعالیتهای انجام شده پس ازتنظيم صورت جلسات مربوطه وصورت وضعيتهاوصورت كاركردپيمانكار بررسي وپس ازگواهي وتاييدناظرشهرداري طبق مقررات پسازكسركسورات قانوني پرداخت خواهدشد .
۲۲-درصورتي كه پيمانكاربه تعهدخودعمل ننمايدوموجب نارضايتي كارفرما فراه مشود،كارفرما مخيراست نسبت به لغوقراردادواخذخسارت به طوريك جانبه اقدام نمايد .
۲۳-درصورت اضافه شدن مبلغ قراردادطبق شرایط عمومی پیمان به تجهیزکارگاه هیچگونه مبلغی اضافه نخواهدشد.
۲۴-این آگهی بدون تعدیل ومابه التفاوت مصالح میباشد.
۲۵-پیمانکارموظف است تدابیرل ازمترافیکی وهماهنگی لازم باپلیس راهوررابعمل آورد.
۲۶-پیمانکارموظف است بااخذمعرفی نامه کتبی هماهنگی لازم بااداره های تاسیسات به عمل آورد.
۲۷-حسن انجام کارپروژه به مدت ۱۲ ماه شمسی میباشد.
۲۸-باتوجه به فوریت اجرای کارپیمانکارمی بایست حداقل دردونقطه کاری قادر به انجام کارهمزمان باشد.
۲۹-پیمانکارمی بایست باارگانهای تاًسیساتی وساکنين اطراف معبرکمال همکاری راانجام نماید.
۳۰-تخلیه نخاله های حاصل باهمکاری وهماهنگی واحدخدمات شهری شهرداری انجام گردد.
۳۱-پیمانکارموظف به نصب کلیه یعلای مایمنیوترافیکی دراطراف محدوده کاری خودمی باشدوکلیه مسئولیتهای ناش یازحوادث احتمالی به عهده ایشان است.
۳۲-مدت اجراي اين قرارداد۶/شش ماه ميباشد
۳۳-شرکت کنندگان بایدصلاحیت فنی وتوان اجرائی مناسب بانوع فعالیت راداشته واینصلاحیت به تاییددفترفنی استانداری اصفهان ویامعاونت مدیریت وبرنامه ریزی وهمچنین گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی انجام کاربه تاییداداره تعاون،کارورفاه واموراجتماعی رسیده باشد (حداقل رتبه بندی موردنیازابنیه ویاراه وباند۳می باشد)
 
          عباس مرادی
شهردار کلیشاد وسودرجان
 
مناقصه پياده رو سازي
 
 
 
شهرداري كليشاد وسودرجان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد عملیات پیا ده رو سازی سطح شهر را از اعتبارات سال ۱۳۹۴ و بر اساس فهرست بهاءابنیه سال۱۳۹۴ به پیمانکار واجد صلاحیت از طريق مناقصه و با شرايط زیر اقدام وانعقاد قرارداد نمايد
۱-اعتبار پروژه ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شهرداري می باشد.
۲-پیشنهاد دهندگان بایستی معادل ۵ درصد مبلغ اعتبار فوق الذکر را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه و یا به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۷۲۴۵۹۳۰۰۰۸بانك ملي شعبه كليشاد وسودرجان كد۳۱۲۹ بنام شهرداری کلیشاد و سودرجان واریز و فیش آنرا ضمیمه پیشنهاد خود نمایند در صورت ارائه چك ويا سفته پیشنهادات رسیده  آنها مورد بررسی قرارنمي گيرد.
۳-پیشنهاد دهندگان می توانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یا اطلاعات بیشتر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ به شهرداری کلیشاد وسودرجان مراجعه وپس از واریز مبلغ ۲ریال بحساب ۰۱۰۵۹۸۶۰۲۶۰۰۱بنام این شهرداری نزد بانک ملی نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از واحد دبیرخانه اقدام نماید.
۴-شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۵  پیشنهادات خودرا باید ارائه نمايند.
۵-پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۵ روزدوشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۷  در کمیسیون با حضور اعضاء کمیسيون عالی معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
۶-کمیسيون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده ویا مبهم ویا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد
۷-کمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد مهلت مقرر با نظر شهردار تا بیست روز قابل تمدید است .
۸-سپرده نفر اول ودوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماندوچنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۹-پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پيشنهاد خود منصرف شوند ضمانتنامه آنها به حساب شهرداري منظور وحق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت وقراردادباشرکت بعدی منعقدخواهد شد.
۱۰-پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
۱۱-پيشنهاد دهندگان ميبايست مشخصات خود وهمچنین شماره و تاريخ آگهي –شماره تلفن همراه يا تلفن ثابت خود را بر روي پاكت ها قيد نمايند.
۱۲-برنده مناقصه مي بايستي نسبت به رعايت كليه قوانين ومقرارت شهرداري اقدام نمايد
۱۳-ذکر کد اقتصادی برای معاملات بیش از یک میلیون ریال الزامی است.
۱۴-پرداخت هر گونه وجهی بعد از برنده شدن وعقد قرارداد وانجام کار موکول به تآئید دستگاه نظارت  شهرداری می باشد.
۱۵-کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و عوارض و… طبق مقررات بعهده برنده خواهد بود. واز صورت وضعیت ها کسر خواهد شد وهیچگونه درصدی بابت بیمه پرداخت نخواهد شد وپیمانکار مکلف به بیمه نمودن پروژه در مقابل حوادث وبیمه مسئولیت می باشد.
۱۶- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت رابنمایند.
۱۷-براساس ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداریها، شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری میباشد.
۱۸- هزینه آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد
۱۹-پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادات خودرا درسه پاكت (الف وب وج ) كه بطور جداگانه لاك ومهر شده باشند با شرائط ذيل ارائه نمايند.
پاكت الف : محتوی برگ ضمانتنامه پیمانکار یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری
پاكت ب : شامل (برگ استعلام (شرایط آگهی ) ونقشه ومشخصات صلاحیت فنی ورتبه بندی از معاونت برنامه ریزی ویا دفتر فنی استانداری وسوابق ورزومه کاری ،آخرین تغییرات شرکت دارای اعتبار ،تعدادکارهای مجاز وکارهای در حال انجام
 پاكت ج : محتوی یک برگ پیشنهاد بر اساس درصد با لا ویا زیر نسبت به فهرست بها که باید به حروف نوشته وزیر آن مهر وامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره باشد .
۲۰-کارفرما مي تواند حداكثر ۲۵%كل مبلغ پيمان را طبق ضوابط ومقررات به مبلغ اوليه قرارداد اضافه ويا كسر نمايد.
۲۱-هزينه فعالیتهای  انجام شده پس از تنظيم صورتجلسات مربوطه وصورت وضعيت ها وصورت كاركرد پيمانكار بررسي و پس از گواهي و تاييد ناظر شهرداري طبق مقررات پس از كسر كسورات قانوني پرداخت خواهد شد .
۲۲-درصورتي كه پيمانكار به تعهد خود عمل ننمايد و موجب نارضايتي كارفرما فراهم شود،كارفرما مخيراست نسبت به لغو قرارداد واخذ خسارت به طور يك جانبه اقدام نمايد .
۲۳-در صورت اضافه شدن مبلغ قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان به تجهیزکارگاه هیچگونه مبلغی اضافه نخواهد شد.
۲۴-این آگهی بدون تعدیل ومابه التفاوت مصالح می باشد.
۲۵-پیمانکار موظف است تدابیر لازم ترافیکی و هماهنگی لازم با پلیس راهور را بعمل آورد.
۲۶-پیمانکار موظف است با اخذ معرفی نامه کتبی هماهنگی لازم با اداره های تاسیساتی را بعمل آورد.
۲۷-حسن انجام کار پروژه به مدت ۱۲ ماه شمسی می باشد.
۲۸-باتوجه به فوریت اجرای کار پیمانکار می بایست حداقل در چهار نقطه کاری پیاده رو سازی  را به صورت همزمان انجام نماید.
۲۹-پیمانکار می بایست با ارگانهای تاًسیساتی و ساکنین اطراف معبر کمال همکاری را انجام نماید.
۳۰-تخلیه نخاله های حاصل با همکاری و هماهنگی واحد خدمات شهری شهرداری انجام گردد.
۳۱-پیمانکار موظف به نصب کلیه ی علایم ایمنی و ترافیکی در اطراف محدوده کاری خود میباشد وکلیه مسئولیتهای ناشی از حوادث احتمالی به عهده ایشان است.
۳۲-مدت اجراي اين قرارداد۶/شش ماه مي باشد
۳۳-شرکت کنندگان باید صلاحیت فنی وتوان اجرائی مناسب با نوع فعالیت را داشته واین صلاحیت به تایید دفتر فنی استانداری اصفهان ویا معاونت مدیریت وبرنامه ریزی وهمچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی انجام کار به تایید اداره تعاون ، کارورفاه و امور اجتماعی رسیده باشد (حد اقل رتبه بندی مورد نیاز ابنیه ویا راه وباند۳ می باشد)
 
 عباس مرادی
شهردار کلیشاد وسودرجان
 
    

 


داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب