۶:۵۷:۵۶ - شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
آگهی استخدام پیمانی جهت بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) کلیشاد
به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان –نیوزفلاورجان- جهت اطلاع: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانونبرنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهاي شماره۲۰۹/۵۷۹/د مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ و شماره ۲۰۹/۹۳۶/دمورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ معاون محترم توسعه مدیریت […]

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان --نیوزفلاورجان-

جهت اطلاع:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانونبرنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوزهاي شماره۲۰۹/۵۷۹/د مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ و شماره ۲۰۹/۹۳۶/د
مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع به تعداد ۳۶۲ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه هاي عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید

ثبت نام داوطلبان از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ لغایت ساعت ۲۴ روز شنبه ۲/۳/۱۳۹۴ صورت خواهد پذیرفت.

ضمنا هرگونه اطلاع رسانی به داوطلبان از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.
سامانه ثبت نام ازمون http://azmoon.mui.ac.ir

 محل جغرافیایی خدمت 

فلاورجان- بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) کلیشاد
اصفهان – مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران
اصفهان – مرکز آموزشی درمانی حضرت سیدالشهداء(ع)

دهاقان – بیمارستان شهداء
خمینی شهر- بیمارستان منظریه

فایل پیوست: 

فلاورجان 

 

 شرایط عمومی استخدام پیمانی
۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
۱/۲- داشتن تابعیت ایران
۱/۳- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
۱/۴- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
۱/۵- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۱/۶- نداشتن منع استخدام دردستگاههاي دولتی بهموجب آراي مراجع قانونی
۱/۷- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي دولتـی و یـا بازنشسـته و بازخریـد خـدمت باشـند .
۱/۸- التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
۱/۹- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی براي انجام کاري که براي آن استخدام میشـوند بـر اسـاس دسـتورالعمل
مصوب از سوي هیأت امناء موسسه

 

۲- شرایط اختصاصی استخدام پیمانی
۲/۱- داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام (۱۸ سال براي دارنـدگان دیـپلم بهیـاري ) و حـداکثر ۲۵ سـال تمـام بـراي دارنـدگان دیـپلم
بهیاري، ۳۵ سال تمام براي دارندگان مدارك تحصیلی کاردانی وکارشناسـی ، ۴۰ سـال تمـام بـراي دارنـدگان مـدارك تحصـیلی
کارشناسی ارشد و ۴۵ سال براي دارندگان مدارك تحصیلی دکتري و بالاتر تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۹) به طور داوطلبانه خـدمت
نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستري ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت
درجبهه هاي نبرد حق علیه باطل
ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیسـت و پـنج درصـد (۲۵%) وبـالاتر، همسـر
و فرزندان یکسال وبالاي یکسال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر
سن معاف می باشند.
ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیربیست و پنج درصد( ۲۵%)، همسر و فرزند آزاده کمتـر از یکسـال
اسارت تا میزان ۵ سال
د) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند
به میزان خدمت غیررسمی آنها.
هـ) مدت خدمت سربازي
و) داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خـدمت
قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست داراي معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره۱- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهاي تابعه این دانشگاه میباشند،
میتوانند صرفاً در آزمونهاي استخدام پیمانی این دانشگاه شرکت نمایند.

 

تبصره۲- در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشـنامه شـماره ۱۰۰/۸۵۴ مـورخ ۱۳۹۳/۷/۱۶ نسـبت بـه تمدیـد طـرح آنـان اقـدام
شده است، نیازي به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید. ضمناً مشمولین
مذکور میتوانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاههاي علوم پزشکی شرکت نمایند.

 

۳- نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز
۳/۱- متقاضـیان واجـد شـرایط ملـزم هسـتند از سـاعت ۸ صـبح روز سـه شـنبه مـورخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ لغایـت سـاعت ۲۴ روز شـنبه
مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی: http://azmoon.mui.ac.ir اقدام نمایند.
۳/۲- مدارك مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل
ب)رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۶۰۰۰۰ (صدوشصت هزار) ریال به حسـاب شـماره ۲۱۳۸۳۱۰۲۸۲۰۰۴
با کـد شناسـه واریزبـه شـماره ۱۳۱۸۳۱۰۲۸۲۰۰۴۰۱۰۸ دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان نـزد بانـک رفـاه دانشـگاه
علوم پزشکی بـ ه عنـوان حـق شـرکت درامتحـان عمـومی و تخصصـی داوطلبـان قابـل پرداخـت مـی باشـد، ایثـارگران
پنجاه درصد(۵۰%) مبلغ مذکور را میپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.

 

ج) یک قطعه عکس ۳×۴ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن وارسال شود.
۳/۳- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.
۳/۴- مدارك مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارك ذیل را ظرف مـدت ۵ روز کـاري پـس از اعـلام نتـایج از سـوي
دانشگاه به همراه اصل مدارك به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشـگاه موظـف اسـت کلیـه تصـاویر
مدارك را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.
– اصل آخرین مدرك تحصیلی به همراه تصویر آن
– اصل کارت ملی به همراه تصویر آن
– اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
– اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه برادران)
– اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن
– اصل مدارك دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن
– اصل مدارك دال بر ایثارگري ، معلولین عادي حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن
– اصل سایرمدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن
تبصره : مدرك تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشـکان یـا معافیـت از مراجـع ذیـربط اسـتعلام خواهـد شـد
وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاك قطعی براصالت مدارك نخواهد بود.

 

 

 

۴- زمان ومحل توزیع کارت
کارت ورود به جلسه امتحان توانمنديهاي عمومی و تخصصی درروزهـاي چهارشـنبه وپنجشـنبه مـورخ (۱۳۹۴/۳/۶ و۱۳۹۴/۳/۷)
از طریق سایت اینترنتی به آدرس: http://azmoon.mui.ac.ir قابل چاپ خواهد بود همچنـین زمـان ومحـل برگـزاري
امتحان در هنگام توزیع کارت بهاطلاع داوطلبان خواهد رسید .

 

۵- مواد امتحان براي مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از :
۵/۱- امتحـان توانمنـدیهاي عمـومی شـامل : ۱- زبـان وادبیـات فارسـی ۲- زبـان انگلیسـی (عمـومی ) ۳- ریاضـی وآمـار مقـدماتی
۴- فن آوري اطلاعات ۵- معارف اسلامی ۶- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(۹۰) سوال بـه صـورت
چهارگزینه اي با اعمال ضریب ۰/۵(نیم) طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
تبصره: اقلیتهاي دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف میباشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع میشود.
۵/۲- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد ۴۵ سوال به صورت چهار گزینه اي
با اعمال ضریب ۳ طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
۶- مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاري
۶/۱- امتحـان توانمنـدیهاي عمـومی شـامل : ۱- زبـان وادبیـات فارسـی ۲- زبـان انگلیسـی (عمـومی ) ۳- ریاضـی وآمـار مقـدماتی
۴- فن آوري اطلاعات ۵- معارف اسلامی ۶- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(۹۰) سوال بـه صـورت
چهارگزینه اي با اعمال ضریب ۰/۵(نیم) طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
تبصره: اقلیت هاي دینی از پاسخگویی به سـوالات معـارف اسـلامی معـاف مـی باشـند وامتیـاز آن درسـایر مـوارد امتحـان توزیـع
می شود.
۶/۲- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته بهیاري به تعداد ۴۵ سوال و به صـورت چهـار گزینـه اي بـا اعمـال ضـریب ۳
طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

 

۷- تذکرات
۷/۱- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانـه در جبهـه هـاي جنـگ تحمیلـی
دارند ونیز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بـالاي یـک سـال اسـارت و رزمنـدگان بـا سـابقه
حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قـوانین
ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
۷/۲- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین ومقررات براي پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد.
از ۳۰درصد فوقالذکر، بیست وپنج (۲۵) درصد آن به جانبـازان وآزادگـان فاقـد شـغل و فرزنـدان و همسـران شـهداء و فرزنـدان
و همسران جانبازان بیست وپنج (۲۵) درصد وبالاتر و فرزندان و همسران آزادگـان یـک سـال و بـالاي یکسـال اسـارت و خـواهر
و برادر شهید معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمنـدگان بـا سـابقه
حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر وفرزندان آنان و فرزندان جانبـازان زیـر بیسـت وپـنج (۲۵) درصـد وآزادگـان
زیر یک (۱) سال اسارت اختصاص می یابد.
تبصره: فرزندان (شهید، جانبـاز بیسـت و پـنج درصـد (۲۵%) و بـالاتر، آزاده، اسـیر و مفقـودالاث ر) بازنشسـته مراکـز تابعـه دانشـگاه
نیز مشمول بند فوق هستند.
۷/۳- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شـرایط کـ ه در زمـان مقـرر ثبـت نـام
نموده اند، انجام خواهد شد.
۷/۴- پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
۷/۵- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصـویر آن ، نیـازي
به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۷/۶- معلولین عادي به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی بـه ترتیـب نمـره فضـلی ازسـه (۳) درصـد سـهمیه قـانونی مربوطـه
برخوردار خواهند بود.
۷/۷- تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی
اختصاص مییابد.
۷/۸- داوطلب بومی به ا فرادي اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:
الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل
خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب
در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وي، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا
براي استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).
تبصره۱: مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره۲: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته هاي شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی شهرستان تکمیل
نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس
متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.
۷/۹- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
۷/۱۰- مدارك تحصیلی بالاتر یا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشـاغل در آگهـی اسـتخدامی و همچنـین
مدارك معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمیباشد.
۷/۱۱- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بـود ودر هـر مرحلـه
از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی اسـت داوطلـب
از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم مزبور لغو وبلااثرمیگردد.
۷/۱۲-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده میباشد.
در مواردي که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعلام شده در آگهـی اسـتخدامی باشـد،
ابتدا نمره آزمون توانمنديهـاي تخصصـی مـلاك انتخـاب خواهـد بـود؛ و در صـورت برابـر بـودن نمـره آزمـون توانمنـدي هـاي
تخصصی، انتخاب اصلح از سوي هسته گزینش، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
۷/۱۳- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه
براي تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بهجاي وي
به گزینش معرفی خواهد شد.
۷/۱۴- پذیرفتهشدگان اصلی پس از اعلام نهایی حداکثر یکماه فرصـت خواهنـد داشـت جهـت تکمیـل مـدارك و طـی مراحـل
استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمایند.
۷/۱۵- از پذیرفته شدگان نهایی، تعهد محضري جهت اشـتغال بـه مـدت ۵ سـال در محـل مـورد تقاضـا خـدمت اخـذ مـی گـردد .
در صورت عدم اجراي تعهد و یا انصراف از خدمت حکم استخدامی آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود.
۷/۱۶- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتـی بـه صـورت همزمـان خواهـد بـود وداوطلبـان اطلاعـات
مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
۷/۱۷- باتوجه به این که ملاك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایـت دقـت
را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود

 

انتهای پیام/ کپی برداری فقط باذکرمنبع " نیوز فلاورجان "بلامانع است

تماس با ما 09133387447 **09137828144

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب