کد خبر : 911
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 خرداد 1394 - 8:59

‹ آگھی مناقصه عمومی› پروژه پیاده رو سازی معابر سطح شھر

‹ آگھی مناقصه عمومی› پروژه پیاده رو سازی معابر سطح شھر

دریافت فایل pdf  شھرداری فلاورجان  به استناد مصوبه شماره ۴/۸۴ مورخ ۹۴/۰۲/۰۷ در نظر دارد نسبت به پروژه پیاده رو سازی معابر سطحشھر بر اساس فھرست بھاء ابنیه سال ۱۳۹۴ به شرح زیر: ۱‐ عملیات تخریب (حمل مصالح ناشی از تخریب حداکثر تا ۵کیلومتر) . ۲‐ خاکبرداری با دست و ماشین .۳‐ تھیه و اجرای

دریافت فایل pdf 

شھرداری فلاورجان  به استناد مصوبه شماره ۴/۸۴ مورخ ۹۴/۰۲/۰۷ در نظر دارد نسبت به پروژه پیاده رو سازی معابر سطح
شھر بر اساس فھرست بھاء ابنیه سال ۱۳۹۴ به شرح زیر:

۱‐ عملیات تخریب (حمل مصالح ناشی از تخریب حداکثر تا ۵
کیلومتر) .

۲‐ خاکبرداری با دست و ماشین

.۳‐ تھیه و اجرای : الف‐بلوک فرش بتنی پرسی با مالت ماسه سیمان . ب‐ جداول بتنی
پرسی . ج‐ جداول سنگی الیبید به ضخامت ۱۰ سانتی متر . د‐ شفته آھک . ۴‐ موارد پیش بینی نشده با اعتباری بالغ بر
۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شھرداری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
۱)شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
۲)پیشنھاددھندگان باید جھت اخذ نقشه و مشخصات به شھرداری واحد عمران مراجعه و پس از واریز مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ریال به
شماره حساب سیبا ۰۱۰۷۰۳۰۷۴۷۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه فلاورجان نسبت به خرید نقشه و مشخصات و فرم پیشنھاد مربوط
اقدام نمایند.
۳)پیشنھاد دھندگان باید مبلغ ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بصورت وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۴۴۴۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه
فلاورجان واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنھاد خود نمایند.
۴)پیشنھاد دھندگان باید پیشنھادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۷ در سه پاکت الف و ب وج
الک و مھر شده : پاکت الف محتوی ضمانت نامه و فیش واریزی پیمانکار ،پاکت ب محتوی برگ مناقصه، نقشه و
مشخصات،اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات ، گواھینامه صالحیت پیمانکاری و پاکت ج محتوی برگ پیشنھاد قیمت که باید به
عدد و حروف نوشته و زیر آن مھر و امضاء مجاز شرکت (طبق آخرین تغییرات اساسنامه شرکت) و آدرس و شماره تلفن ذکر
شده باشد و ھمه پاکت ھا را در لفافه مناسب الک و مھر نموده و به دبیرخانه حراست شھرداری ارسال نمایند.
۵)پیشنھادات رسیده رأس ساعت ۱۴:۳۰ بعد ازظھر روز شنبه مورخه ۹۴/۰۳/۰۹ با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی
معامالت در محل شھرداری تشکیل می گردد ،باز و قرائت خواھد شد.
۶)کمیسیون در مورد قبول یا رد یک یا کلیه پیشنھادات مختار است و به پیشنھاداتی که بعد از موعد مقرر در آگھی مناقصه رسیده و
یا مبھم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواھد شد و کمیسیون ظرف مدت یک ھفته پیشنھادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواھد
نمود.
۷)سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شھرداری باقی می ماند وچنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی
شھرداری ظرف مدت یک ھفته از انعقاد قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع شھرداری ضبط و قرار داد با نفر دوم منعقد و
چنانچه نفر دوم و سوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنھا نیز به نفع شھرداری ضبط خواھد شد.
۸)برنده مناقصه در ھنگام عقد قرارداد باید معادل ۱۰%کل پیمان را بعنوان ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب شماره
۳۱۰۰۰۰۳۴۴۴۰۰۲ شھرداری نزد بانک ملی شعبه فلاورجان وازیر و رسید آن را به شھرداری تسلیم نماید.
۹)کلیه کسورات قانونی به عھده پیمانکار وطبق قانون و مقررات محاسبه و از صورت وضعیت ھا کسر خواھد شد.
۱۰)کارفرما می تواند حداکثر ۲۵% کل پیمان را به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید.
۱۱)پیمانکار موظف است از بکار گیری نیروھای بیگانه خودداری نموده و رعایت کلیه موارد ایمنی در حین انجام عملیات
رابنماید.
۱۲) ھزینه چاپ آگھی به عھده برنده مناقصه می باشد.
۱۳)ھرگونه خسارات وارده به تاسیسات زیر بنایی(آب ،برق ، گاز و … )در حین انجام عملیات به عھده پیمانکار می باشد.
۱۴)پیمانکار باید ذیل این آگھی را به منزله قبول کلیه شرایط مھرو امضاء و ضمیمه پیشنھاد خود نماید.
۱۵) بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح می باشد .
۱۶)جھت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادھای شھرداری مراجعه و یا با شماره تلفن
۰۳۱‐۳۷۴۲۴۰۰۰ تماس حاصل فرمائید .
                                     امیر احمد زندآور
                                     شھردار فلاورجان

.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc