۸:۵۹:۲۴ - دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
‹ آگھي مناقصه عمومی› پروژه پياده رو سازی معابر سطح شھر
به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان –نیوزفلاورجان- دریافت فایل pdf  شھرداري فلاورجان  به استناد مصوبه شماره ۴/۸۴ مورخ ۹۴/۰۲/۰۷ در نظر دارد نسبت به پروژه پياده رو سازی معابر سطحشھر بر اساس فھرست بھاء ابنيه سال ۱۳۹۴ به شرح زير: ۱‐ عمليات تخريب (حمل مصالح ناشی از تخريب حداکثر تا ۵کيلومتر) . ۲‐ خاکبرداری با […]

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان --نیوزفلاورجان-

دریافت فایل pdf 

شھرداري فلاورجان  به استناد مصوبه شماره ۴/۸۴ مورخ ۹۴/۰۲/۰۷ در نظر دارد نسبت به پروژه پياده رو سازی معابر سطح
شھر بر اساس فھرست بھاء ابنيه سال ۱۳۹۴ به شرح زير:

۱‐ عمليات تخريب (حمل مصالح ناشی از تخريب حداکثر تا ۵
کيلومتر) .

۲‐ خاکبرداری با دست و ماشين

.۳‐ تھيه و اجرای : الف‐بلوک فرش بتنی پرسی با مالت ماسه سيمان . ب‐ جداول بتنی
پرسی . ج‐ جداول سنگی اليبيد به ضخامت ۱۰ سانتی متر . د‐ شفته آھک . ۴‐ موارد پيش بينی نشده با اعتباری بالغ بر
۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شھرداری به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
۱)شركت كنندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.
۲)پيشنھاددھندگان بايد جھت اخذ نقشه و مشخصات به شھرداری واحد عمران مراجعه و پس از واريز مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ریال به
شماره حساب سيبا ۰۱۰۷۰۳۰۷۴۷۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه فلاورجان نسبت به خريد نقشه و مشخصات و فرم پيشنھاد مربوط
اقدام نمايند.
۳)پيشنھاد دھندگان بايد مبلغ ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بصورت وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۴۴۴۰۰۲ نزد بانك ملي شعبه
فلاورجان واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ضميمه پيشنھاد خود نمايند.
۴)پيشنھاد دھندگان بايد پيشنھادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۷ در سه پاكت الف و ب وج
الك و مھر شده : پاكت الف محتوي ضمانت نامه و فيش واريزی پيمانکار ،پاکت ب محتوی برگ مناقصه، نقشه و
مشخصات،اساسنامه شرکت با آخرين تغييرات ، گواھينامه صالحيت پيمانکاری و پاكت ج محتوي برگ پيشنھاد قيمت که بايد به
عدد و حروف نوشته و زير آن مھر و امضاء مجاز شرکت (طبق آخرين تغييرات اساسنامه شرکت) و آدرس و شماره تلفن ذکر
شده باشد و ھمه پاکت ھا را در لفافه مناسب الک و مھر نموده و به دبيرخانه حراست شھرداری ارسال نمايند.
۵)پيشنھادات رسيده رأس ساعت ۱۴:۳۰ بعد ازظھر روز شنبه مورخة ۹۴/۰۳/۰۹ با حضور كليه اعضاء كميسيون عالي
معامالت در محل شھرداري تشکيل می گردد ،باز و قرائت خواھد شد.
۶)كميسيون در مورد قبول يا رد يك يا كليه پيشنھادات مختار است و به پيشنھاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگھي مناقصه رسيده و
يا مبھم و مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواھد شد و كميسيون ظرف مدت يك ھفته پيشنھادات را بررسي و نتيجه را اعالم خواھد
نمود.
۷)سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شھرداري باقي مي ماند وچنانچه نفر اول از تاريخ ابالغ كتبي
شھرداري ظرف مدت يك ھفته از انعقاد قرارداد خودداري نمايد سپرده او به نفع شھرداري ضبط و قرار داد با نفر دوم منعقد و
چنانچه نفر دوم و سوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنھا نيز به نفع شھرداري ضبط خواھد شد.
۸)برنده مناقصه در ھنگام عقد قرارداد بايد معادل ۱۰%كل پيمان را بعنوان ضمانت نامه بانكي و يا سپرده نقدی به حساب شماره
۳۱۰۰۰۰۳۴۴۴۰۰۲ شھرداری نزد بانک ملی شعبه فلاورجان وازير و رسيد آن را به شھرداري تسليم نمايد.
۹)کليه كسورات قانوني به عھده پيمانکار وطبق قانون و مقررات محاسبه و از صورت وضعيت ھا کسر خواھد شد.
۱۰)كارفرما مي تواند حداكثر ۲۵% كل پيمان را به مبلغ پيمان اضافه و يا كسر نمايد.
۱۱)پيمانکار موظف است از بکار گيری نيروھای بيگانه خودداری نموده و رعايت کليه موارد ايمنی در حين انجام عمليات
رابنمايد.
۱۲) ھزينه چاپ آگھی به عھده برنده مناقصه می باشد.
۱۳)ھرگونه خسارات وارده به تاسيسات زير بنايی(آب ،برق ، گاز و … )در حين انجام عمليات به عھده پيمانکار می باشد.
۱۴)پيمانکار بايد ذيل اين آگھی را به منزله قبول کليه شرايط مھرو امضاء و ضميمه پيشنھاد خود نمايد.
۱۵) بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح می باشد .
۱۶)جھت کسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادھای شھرداری مراجعه و يا با شماره تلفن
۰۳۱‐۳۷۴۲۴۰۰۰ تماس حاصل فرمائيد .
                                     امير احمد زندآور
                                     شھردار فلاورجان

انتهای پیام/ کپی برداری فقط باذکرمنبع " نیوز فلاورجان "بلامانع است

تماس با ما 09133387447 **09137828144

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب