بازدید از تعاونی های فعال سطح  شهر فلاورجان - نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز | نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز