بازدید از تعاونی های فعال سطح  شهر فلاورجان | نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز