تجلیل ازبخشداران ،شهرداران ، شوراهای اسلامی شهر و روستاهای فلاورجان | نیوزفلاورجان،فلاورجان نیوز
تجلیل ازبخشداران ،شهرداران ، شوراهای اسلامی شهر و روستاهای فلاورجان

تجلیل ازبخشداران و شهرداران واعضای  شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان فلاورجان