ارتقای ۲بیمارستان دولتی شهرستان فلاورجان به معین درغرب استان اصفهان

ارتقای ۲بیمارستان دولتی شهرستان فلاورجان به معین درغرب استان اصفهان

در راستای اجرای طرح تمرکز زدایی و منطقه بندی در استان اصفهان به 6 یا هفت منطقه تقسیم می شود،  پیش از این نیز بیمارستان فارابی به عنوان مرکز ارجاع معین شرق و بیمارستان گلدیس شاهین شهر به عنوان مرکز ارجاع شمال استان اصفهان انتخاب شده اندو دراین طرح ازدوبیمارستان شهرستان فلاورجان به عنوان معین درغرب استان استفاده خواهدشد؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc