جشنواره ی سبزه و نهال نوروزی دردبستان بنت الهدی صدربرگزار گردید.

جشنواره ی سبزه و نهال نوروزی ، در سالن نمازخانه دبستان بنت الهدی صدرمدیریت آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان ، برگزار گردید. با حضور اولیا ءودانش آموزان وفرهنگیان و در راستای اشاعه و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از مواد دور ریز در سالن نمازخانه دبستان بنت الهدی صدرمدیریت آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان ، برگزار

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc