کارگاه آموزشی محیط زیست ویژه دانش آموزان شهرستان فلاورجان برگزارشد.

برگزاری کارگاه آموزشی محیط زیست ویژه دانش آموزان شهرستان فلاورجان کارگاه آموزشی محیط زیست ویژه دانش آموزان شهرستان فلاورجان برگزارشد. محمد ولید مغربی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان گفت: در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی زیست محیطی دانش آموزان بعنوان یکی از مخاطبین اثرگذار جامعه، کارگاه آموزشی “آشنایی با مبانی و مفاهیم

تحویل یک پرنده دلیجه توسط دوستدار طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان

تحویل یک پرنده دلیجه توسط دوستدار طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان یک پرنده دلیجه توسط دوستدار طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان تحویل داده شد. ، محمد ولید مغربی سرپرست این اداره اظهار کرد: یک پرنده از نوع دلیجه در شهر ستان فلاورجان توسط یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست