پانزدهمین آزمون قرآنی همزمان با سراسر کشور در شهرستان فلاورجان برگزار شد

پانزدهمین آزمون سراسری قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در شهرستان فلاورجان برگزار شد . این آزمون قرآنی در دونوبت با شرکت ٩۶ نفر در رشته مفاهیم ، ترجمه و تدبر در قرآن و ١٢٧ نفر در رشته حفظ قرآن کریم برگزار شد . گفتنی است این آزمون ،٢٠ آبان ماه ٩۵ در محل دارالقرآن