گرامی داشت دومین روز از هفته سلامت/نواخته شدن زنگ هفته سلامت

زنگ هفته سلامت بطور نمادین در دبیرستان فرزانگان آموزش و پرورش پیربکران توسط ریاست اداره آموزش و پرورش پیربکران برگزار شد. در دومین روز از هفته سلامت، زنگ هفته سلامت بطور نمادین در دبیرستان فرزانگان پیربکران توسط سهرابی ریاست آموزش و پرورش پیربکران و با حضور کارشناس سلامت به صدا در آمد. ریاست آموزش و پرورش پیربکران در صحبت های