گزارش تصویری دیدار و گفتگوی خبرنگاران با مدیر عامل شرکت دارو سازی امین، کارآفرین نمونه /تصاویر

گزارش تصویری دیدار و گفتگوی خبرنگاران شهرستان فلاورجان  با مدیر عامل شرکت دارو سازی امین /تصاویر گزارش تصویری دیدار وگفتگو  با دکتر حیدر نژاد کارآفرین نمونه ومدیرعامل  شرکت داروسازی امین درروز پزشک ودراستانه روز داروسازی ، .