سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان:آلودگی های زیست محیطی شهرستان فلاورجان با جدیت پیگیری خواهد شد

آلودگی های زیست محیطی شهرستان فلاورجان با جدیت پیگیری خواهد شد محیط زیست، محیط زندگی و زیستن است که در آن حیات جریان دارد و وفق تعاریف علمی و قانونی از محیط زیست هر گونه پخش و پراکنش موارد خارجی به محیط¬های پذیرنده نظیر آب، خاک و هوا که موجب برهم خوردن تعادل آن شده