چهاردهمین همایش بزرگ رزمی سبک کامبت در فلاورجان برگزار میشود

چهاردهمین همایش بزرگ رزمی سبک کامبت در فلاورجان برگزار میشود استاد محمد بازآمد مسئول برگزاری همایش وقهرمان ورزشهای رزمی در میادین بین المللی با اعلام اینکه چهاردهمین همایش بزرگ رزمی سبک کامبت ایران به میزبانی شهرستان فلاورجان برگزار میشود . استاد محمد باز آمد رئیس سبک کامبت استان اصفهان وعضوکمیته فنی سبک کامبت درکشور  درادامه عنوان