۷مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی قهدریجان اجرا شد .

۷مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی قهدریجان اجرا شد . به نقل از  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در راستای اجرای تبصره ۲ ماده قانون اصلاحی الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صیانت از اراضی کشاورزی با احکام قضائی ۷مورددیوارکشی غیرمجازدر منطقه قهدریجان قلع وقمع… ادامه خواندن ۷مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی قهدریجان اجرا شد .