کد خبر : 25110
تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 - 15:40

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستا ها ی بخش مرکزی شهرستان فلاورجان

به نقل از روابط عمومی فرمانداری وکمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۱قانون انتخاب وماده ۵۶و۵۷آئین نامه اجرائی به اطلاع اهالی محترم حوزه های انتخابیه شهر ها وروستا های شهرستان  می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی

به نقل از روابط عمومی فرمانداری وکمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۱قانون انتخاب وماده ۵۶و۵۷آئین نامه اجرائی به اطلاع اهالی محترم حوزه های انتخابیه شهر ها وروستا های شهرستان  می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود
اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستا ها ی بخش مرکزی فلاورجان به تفکیک به شرح زیر می باشد
 
 
اسامی نامزدهای روستای بندارت بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
۱-آقای محسن بابائی فرزند فتح اله کد نامزد ۱۵
۲- آقای بختیار بابائی بندارتی فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۶
۳- آقای رضا بابائی بندارتی فرزند بختیار کد نامزد ۱۷
۵- آقای عباس بابائی بندارتی فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۸
۶- آقای قاسم بابائی بندارتی فرزند نادرقلى کد نامزد۱۹
اسامی نامزدهای روستای کافشان بخش مرکزی (تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
۱-خانم آمنه احمدی کافشانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵
۲-آقای رمضان احمدی کافشانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶
۳-آقای منصور احمدی کافشانی فرزند محمد کد نامزد ۱۷
۴-آقای مهدی احمدی کافشانی فرزند امر اله کد نامزد ۱۸
۵-آقای حسن اشوری جلال آبادی فرزند غلام علی کد نامزد ۱۹
۶- آقای روح اله آشوری جلال آبادی فرزند غلامعلى کد نامزد ۲۱
۷- آقای عباسعلی آشوری جلال آبادی فرزند قاسم کد نامزد ۲۴
۸- آقای حسن علی زاده فرزند حجت اله کد نامزد ۲۵
۹-آقای غلامعلی فانی قهدریجانی فرزند عباس کد نامزد ۲۶
۱۰ خانم زهرا قانونی فرزند حجت اله کد نامزد ۲۷
۱۱-آقای محمدتقی قانونی فرزند حجت اله کد نامزد۲۸
 
اسامی نامزدهای روستای کروچ بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
۱ خانم زهره رهنمافلاورجانی فرزند تقى کد نامزد ۱۶
– ۲ آقای ابوالقاسم قاسمی شرودانی فرزند محمود کد نامزد ۱۷
– ۳ آقای اسماعیل قاسمی شرودانی فرزند رضا على کد نامزد ۱۸
– ۴ آقای ابوالقاسم قربانی شرودانی فرزند صفرعلى کد نامزد ۱۹
– ۵ آقای اسداله قربانی شرودانی فرزند بهمن کد نامزد ۲۱
– ۶ آقای حسن گردانی شرودانی فرزند براتعلى کد نامزد ۲۵
– ۷ آقای حسین گردانی شرودانی فرزند مصطفى کد نامزد۲۶
 
اسامی نامزدهای روستای بوستان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
۱ آقای سیدمرتضی جزایری فرزند سید محمود کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای سیدحسین جزایری لارگانی فرزند سید یداله کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای سیدحسین جزایری لارگانی فرزند سید نصراله کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای امید رحمانی فرزند نادر کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای ناصر رحمانی فرزند على محمد کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای قاسمعلی رحمانی لارگیڃی فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای محمدرضا رحمانی لارگیڃی فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای علیرضا زارع فرزند حسین کد نامزد ۲۵
– ۹ آقای علی زارع لارگانی فرزند قاسمعلى کد نامزد ۲۶
– ۱۰ آقای مرتضی زارع لارگانی فرزند محمدعلى کد نامزد ۲۷
– ۱۱ آقای مصطفی زارع لارگانی فرزند محمدعلى کد نامزد ۲۸
– ۱۲ آقای یونس سلیمانی فرزند فتح اله کد نامزد ۲۹
– ۱۳ آقای مجید سلیمانی لارگیڃی فرزند جعفرقلى کد نامزد ۴۱
– ۱۴ آقای حمید صادقی فرزند براتعلی کد نامزد ۴۲
– ۱۵ آقای مهدی صادقی درچه عابدی فرزند محمد کد نامزد ۴۵
– ۱۶ آقای حسین طاهری درچه عابدی فرزند حبیب اله کد نامزد ۴۶
– ۱۷ خانم ریحانه عابدی درچه عابدی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۴۷
– ۱۸ آقای محمدرضا عابدی درچه عابدی فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۸
– ۱۹ آقای بهمن محمدی فرزند حسن کد نامزد۴۹
اسامی نامزدهای روستای دشتچی بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
۱ آقای مجتبی رجبی دشتڃی فرزند فرج اله کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای علی صفری فرزند صادق کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای سلیمان صفری دشتڃی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای عادل فلاحی فرزند داوود کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای رضا قاسمی فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای حسن قاسمی دشتجی فرزند مرتضى کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای ابوالقاسم قاسمی دشتڃی فرزند على کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای جواد قاسمی دشتڃی فرزند یداله کد نامزد ۲۵
– ۹ آقای حسن قاسمی دشتڃی مشهور به ابوالحسن فرزند محمد کد نامزد ۲۶
– ۱۰ آقای عباس قاسمی دشتڃی فرزند پرویز کد نامزد ۲۷
– ۱۱ آقای علی قاسمی دشتڃی فرزند بهمن کد نامزد ۲۸
– ۱۲ آقای علیرضا قاسمی دشتڃی فرزند عباس کد نامزد ۲۹
 
اسامی نامزدهای روستای دشتلو بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
۱ آقای علی اکبر آقاجانی دشتلوئی فرزند شعبانعلى کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای بهمن بختیاردشتلوئی فرزند حسین کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای عباس بختیاردشتلوئی فرزند محمد کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای علی اکبر بختیاردشتلوئی فرزند رجبعلى کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای قاسم رحیمی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای تقی رحیمی دشتلوئی فرزند على کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای بهزاد شکیبا فرزند محمدباقر کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای رسول عشوری فرزند علیرضا کد نامزد ۲۵
– ۹ آقای عبدالرضا عشوری قهدریجانی فرزند عباس کد نامزد ۲۶
اسامی نامزدهای روستای حسین آباد بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
۱-آقای سیدایمان خلیلی حسین آبادی فرزند سیدجعفر کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای سیدعباس خلیلی حسین آبادی فرزند سید صادق کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای سیدمحمود خلیلی حسین آبادی فرزند سیدجعفر کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای جواد رضائی حسین آبادی فرزند مسیب کد نامزد ۱۹
– ۵ آقای رسول فتحی حسین آبادی فرزند سیف اله کد نامزد ۲۱
– ۶ آقای نعمت اله فتحی حسین آبادی فرزند کریم کد نامزد ۲۴
– ۷ آقای علی نادی حسین آبادی فرزند حسین کد نامزد ۲۵
 
اسامی نامزدهای روستای جوجیل بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
۱ آقای مهدی ابراهیمی جوجیلی فرزند رجبعلى کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای جواد حسینی فرزند حسین على کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای رضا حسینی فرزند عریز اله کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای مجتبی حسینی جوجیلی فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای مجید حسینی جوجیلی فرزند سلطانعلى کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای مهدی سلامی فرزند لطف اله کد نامزد ۲۴
– ۷ آقای روح اله قاسمی مشهور به حسن فرزند محمدتقى کد نامزد ۲۵
– ۸ آقای خیراله کاظمی جوجیلی فرزند یداله کد نامزد ۲۷
اسامی نامزدهای روستای جولرستان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
۱ آقای محسن ترکی فرزند محمد کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای مهدی حفیظی درچه مشهور به ندارد فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷
– ۳ آقای عباس حمیدپور فرزند سبزعلى کد نامزد ۱۸
– ۴ آقای حسن رضائی دینانی فرزند رمضان کد نامزد ۱۹
– ۵ آقای عبدالحسین رضائی دینانی فرزند رمضان کد نامزد ۲۱
– ۶ آقای ابراهیم قنبری جولرستانی فرزند رضا کد نامزد ۲۴
– ۷ آقای اکبر قنبری جولرستانی فرزند قدمعلی کد نامزد ۲۵
– ۸ آقای رمضان قنبری جولرستانی فرزند حسن کد نامزد ۲۶
– ۹ آقای مهدی قنبری جولرستانی فرزند غلامعلى کد نامزد ۲۷
– ۱۰ خانم نیلوفرسادات مصلحی فرزند سید محسن کد نامزد ۲۸
اسامی نامزدهای روستای جیلاب بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
۱ آقای میلاد باقرزاده سورشجانی فرزند فرهنگ کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای حمید شفیع زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای محمد مؤذنی قهدریجانی فرزند مظاهر کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای کاظم موسوی فرزند عزیز اله کد نامزد ۱۸
اسامی نامزدهای روستای خیرآباد بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
۱ آقای هادی اقبالی خیرآبادی فرزند عبداله کد نامزد ۱۷
– ۲ آقای محمود توکلی خیرآبادی فرزند کریم کد نامزد ۱۸
– ۳ آقای منصور جاویدمقدم مشهور به جاوید فرزند اسداله کد نامزد ۱۹
– ۴ آقای محمد رئیسی خیرآبادی مشهور به حاج تقى فرزند عباسعلى کد نامزد ۲۱
اسامی نامزدهای روستای ریاخون بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
۱ آقای غلامرضا شاه محمدی ریاخونی فرزند محمد کد نامزد ۱۶
– ۲ آقای جواد عباسی ریاخونی فرزند محمد کد نامزد ۱۷
– ۳ خانم زینب نجفی فرزند بهرام کد نامزد ۱۸
– ۴ آقای احمدرضا نجفی ریاخونی فرزند مرادعلی کد نامزد ۲۱
 
اسامی نامزدهای روستای زفره بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
۱ آقای سیدعلی حسینی زفره فرزند سیدمحسن کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای رضاقلی حیدری زفره فرزند حسین کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای مهدی حیدری زفره فرزند امیرقلى کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای مهرداد شفیعی فرزند عباس کد نامزد ۱۹
– ۵ آقای احمد صادقی زفره فرزند حیدر على کد نامزد ۲۱
– ۶ آقای یوسف صادقی زفره فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵
– ۷ آقای علیرضا فتحی فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۶
– ۸ آقای بهنام قاسمی زفره فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۷
– ۹ آقای جواد مؤیدی زفره فرزند مهدی کد نامزد ۲۸
اسامی نامزدهای روستای شرودان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
خانم زهرا قاسمی شرودانی فرزند حیدر کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای سعید قاسمی شرودانی فرزند تقی کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای رضا کمالی شرودانی فرزند کریم کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای محمدرضا کمالی شرودانی فرزند حسنعلى کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای محمود کمالی شرودانی فرزند قدیر علی کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای ولی اله کمالی شرودانی فرزند حسنعلى کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای نوروزعلی مهری شرودانی فرزند حسینعلى کد نامزد۲۴
اسامی نامزدهای روستای کاویان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
 
۱ آقای رحمت الله حیدری فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای عبدالرسول رضائی گاونانی فرزند عباس کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای محمدرضا رفیعی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای قدرت اله زمانی گاونانی فرزند جعفرقلى کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای مجید صادقی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای حمیدرضا قربانی فرزند اصغر کد نامزد ۲۱
اسامی نامزدهای روستای کرسکان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
۱ آقای علیرضا ارپناهی فرزند گیو کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای علیرضا اعرابی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای ابراهیم اعرابی کرسگانی مشهور به حاج ابراهیم فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای امیرسعید اعرابی کرسگانی فرزند على کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای محسن اعرابی کرسگانی فرزند محمد کد نامزد ۱۹
– ۶ خانم فاطمه حق وردی طاقانکی فرزند عباسقلى کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای مهدی صادقی حسن آبادی فرزند حسین کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای اسداله صفری فرزند جعفر کد نامزد ۲۵
– ۹ آقای علی غفورهاوشکی فرزند اسحاق کد نامزد ۲۶
– ۱۰ آقای مصطفی مرادی فرزند علی کد نامزد ۲۷
– ۱۱ آقای غلامرضا هادیان فرزند اکبر کد نامزد ۲۸
اسامی نامزدهای روستای هویه بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۵ نفر)
آقای غلامعلی اکبری فرزند قدیر على کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای اسماعیل اکبری هویه فرزند غلامعلى کد نامزد ۱۷
– ۳ آقای محمد اکبری هویه فرزند سعید کد نامزد ۱۸
– ۴ خانم مریم ببریان فرزند فریدون کد نامزد ۱۹
– ۵ آقای حسین ببریانی هویه فرزند کرمعلی کد نامزد ۲۴
– ۶ آقای ابراهیم عسگری هویه فرزند رضا کد نامزد ۲۵
– ۷ خانم الهام عسگری هویه فرزند قاسم على کد نامزد ۲۶
– ۸ آقای مرتضی عسگری هویه مشهور به قدمعلى فرزند عبداله کد نامزد ۲۷
– ۹ آقای ذبیح اله کریمی فرزند مرتضى کد نامزد ۲۸
– ۱۰ آقای میلاد کریمی هویه فرزند على کد نامزد ۴۱
– ۱۱ آقای ولی اله کریمی هویه فرزند رجب على کد نامزد ۴۲
– ۱۲ خانم مهناز محمدی فرزند قدیرعلى کد نامزد ۴۵
– ۱۳ آقای احمدرضا مختاری هویه فرزند عباس کد نامزد ۴۶
– ۱۴ آقای اکبر مختاری هویه فرزند لطفعلی کد نامزد ۴۷
 
اسامی نامزدهای روستای محمدیه بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا۳ نفر)
۱ آقای مسلم حیدری ممدی فرزند بهمن کد نامزد ۱۶
– ۲ آقای رمضان شاه مرادی ممدی فرزند پنجه على کد نامزد ۱۷
– ۳ آقای ولی اله شاه مرادی ممدی مشهور به فریدون فرزند امامقلى کد نامزد ۱۸
– ۴ آقای خداداد صادقی فرزند نادرقلى کد نامزد ۱۹
– ۵ آقای یوسف صادقی فرزند عزیزاله کد نامزد ۲۱
– ۶ آقای محمد قاسمی ممدی فرزند مسیب کد نامزد ۲۵
– ۷ آقای سیدمحسن موسوی ممدی فرزند سید عبدالوهاب کد نامزد ۲۶
اسامی نامزدهای روستای مهرنجان ارامنه بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا۳ نفر)
۱ آقای محمود جعفرزاده قهدریجانی فرزند على اکبر کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای یداله صفاری فرزند رمضان کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای رضا مشتاقی لارگانی فرزند محمد کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای بهروز نوروزی قلعه مهرنجانی فرزند حسن کد نامزد ۱۸
 
اسامی نامزدهای روستای مهرنجان اتراک بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا۳ نفر)
۱ آقای حمید حاجی هاشم خانی فرزند علی کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای علی عشوری فرزند اسکندر کد نامزد ۱۸
– ۳ آقای غلامحسین عشوری مهرنجانی فرزند محمود کد نامزد ۱۹
– ۴ آقای مهرداد عشوری مهرنجانی فرزند مهدی کد نامزد ۲۱
– ۵ آقای ولی الله عشوری مهرنجانی فرزند لطف علی کد نامزد ۲۴
– ۶ آقای حجت اله نفری مهرنجانی فرزند اکبر کد نامزد ۲۵
اسامی نامزدهای روستای موسیان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا۵ نفر)
۱-آقای محمدرضا رهنمافلاورجانی فرزند حسن کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای حمیدرضا صادقی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای حسین عاشوری فرزند شیرمحمد کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای احمد قلعه موسیانی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۱۹
– ۵ آقای مهدی محمودی سفتجانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱
– ۶ آقای حسن ناصری فرزند صفرعلى کد نامزد۲۴
اسامی نامزدهای روستای دارافشان بخش مرکزی فلاورجان(تعداد اعضای اصلی  این روستا۳ نفر)
۱-آقای حسین جمشیدوند فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای حسین صادقی کاهرویه فرزند حسن کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای جواد کاظمی دارافشانی فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای علی کاظمی دارافشانی فرزند رمضانعلى کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای علیرضا کاظمی دارافشانی فرزند خدایار کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای علیرضا کاظمی دارافشانی مشهور به ندارد فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای کاظم کاظمی دارافشانی فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای محمد کاظمی دارافشانی فرزند حسین کد نامزد ۲۵
توجه :
-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی دراین روستاها که ۳یا۵ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط
اسامی تعداد حداکثر ۳ یا۵نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
-۲ هیأت اجرایی بخش مستقر در بخشداری مرکزی شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات
شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات
انتخاباتی می باشد .
-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا
شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
سیدجعفر موسوی درآمدی بخشدار بخش
مرکزی شهرستان فلاورجان
 
هرگونه کپی برداری یاذکرمنبع خبرگزاری نیوز فلاورجان بلامانع است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc