کد خبر : 25141
تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 - 15:39
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستا ها ی بخش پیربکران بسته هستند

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستا ها ی بخش پیربکران

به نقل از روابط عمومی فرمانداری وکمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۱قانون انتخاب وماده ۵۶و۵۷آئین نامه اجرائی به اطلاع اهالی محترم حوزه های انتخابیه شهر ها وروستا های شهرستان  می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی

به نقل از روابط عمومی فرمانداری وکمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان فلاورجان در اجرای ماده ۵۱قانون انتخاب وماده ۵۶و۵۷آئین نامه اجرائی به اطلاع اهالی محترم حوزه های انتخابیه شهر ها وروستا های شهرستان  می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۲۹برگزار می شود
اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستا ها ی بخش پیربکران به تفکیک به شرح زیر می باشد
باشد.
اسامی نامزدهای روستای چم رود بخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
آقای مسعود ابراهیمی فرزند على کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای عزیزاله دهقان فرزند اکبر کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای علی دهقان فرزند مهدی کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای هاشم دهقان فرزند رحمت اله کد نامزد۱۸
اسامی نامزدهای روستای دستنا بخش پیربکران(تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
آقای اصغر شاه پرورچی جزی فرزند علی کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای محمود شاه پروری جزی فرزند آقا جان کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای علیرضا عزیزی دستنائی فرزند احمد رضا کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای ولی اله لکی سهلوانی فرزند مهدی قلى کد نامزد ۱۸
اسامی نامزدهای روستای خوانسارک بخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
۱ آقای حجت احمدی خونسارکی فرزند رمضانعلى کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای رمضانعلی احمدی خونسارکی فرزند عبدالعظیم کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای نصراله احمدی خونسارکی فرزند اکبرقلى کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای علی خداخواه فرزند قربانعلى کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای علیمحمد زارع چاوشی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای خیراله محمدی خونسارکی فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱
اسامی نامزدهای روستای اردال و صفی آباد بخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
آقای منصور بهرامی اردالی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای حمیدرضا شفیعیان فروشانی فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای بختیار کرمی فرزند رمضان کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای مهدی کرمی اردالی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای رضا هادیان لارگانی فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۹
اسامی نامزدهای روستای گلگون بخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
آقای اصغر جعفری طادی فرزند على اکبر کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای علیرضا جعفری طادی مشهور به عطا فرزند روح اله کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای علی محمد جعفری طادی مشهور به طادی فرزند على اکبر کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای اسماعیل نظری گلگونی فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای حسام نظری گلگونی فرزند علی کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای فرهاد نظری گلگونی فرزند شکراله کد نامزد ۲۱
اسامی نامزدهای روستای بجگرد بخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
آقای عباس اکبری مشهور به کربلایى عباس فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶
– ۲ آقای ذبیح اله اکبری بجگردی فرزند قنبرعلی کد نامزد ۱۷
– ۳ آقای الیاس سهرابی بجگردی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹
– ۴ آقای علیرضا سهرابی بجگردی فرزند شکرعلى کد نامزد ۲۱
– ۵ آقای رمضان قربانی بجگردی فرزند حسن کد نامزد ۲۴
– ۶ آقای عبدالعظیم قربانی بجگردی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۵
– ۷ آقای بهروز کرمی فرزند نادعلى کد نامزد ۲۶
– ۸ آقای جمشید هادیان بجگردی فرزند حسن کد نامزد ۲۸
اسامی نامزدهای روستای تمندگان بخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
– ۱ آقای امیرحسین اسماعیلی تمندگانی فرزند محمود کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای علیرضا اسماعیلی تمندگانی فرزند حسینقلى کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای محمدعلی اسماعیلی تمندگانی مشهور به مجید فرزند خدارحم کد نامزد ۱۷
– ۴ خانم الهام رحیمی تمندگانی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای مهدی رحیمی تمندگانی فرزند مرتضى کد نامزد ۱۹
اسامی نامزدهای روستای دارگان بخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا۵نفر)
آقای کریم آشوری دارگانی مشهور به محمد فرزند حسنعلى کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای محسن بیگی فرزند ناصر کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای احمد بیگی دارگانی فرزند مرتضى کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای عبدالرسول توکلی دارکانی فرزند بهرام کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای حسین توکلی دارگانی فرزند احمد رضا کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای محسن توکلی دارگانی فرزند محمد مهدی کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای مهدی توکلی دارگانی فرزند یوسف کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای عباس چراغی دارگانی فرزند على کد نامزد ۲۵
– ۹ آقای احمد حسینی دارگانی فرزند محمود کد نامزد ۲۶
– ۱۰ آقای سیدروح اله حسینی دارگانی فرزند سید فخرالدین کد نامزد ۲۷
– ۱۱ آقای ابوالفضل شرافت دارگانی فرزند تقی کد نامزد ۲۸
– ۱۲ آقای منصور شریعتی دارگانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۹
 
اسامی نامزدهای روستای سمسان بخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا۳نفر)
آقای رحیم سلیمانی فرزند حسن کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای علی عباسی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۷
– ۳ آقای ابوالقاسم مرادی سمسانی فرزند علیداد کد نامزد ۱۸
– ۴ آقای شهریار مرادی سمسانی مشهور به مجید فرزند علی پناه کد نامزد ۱۹
– ۵ آقای حسن نادری سمسانی فرزند اکبرقلى کد نامزد ۲۱
اسامی نامزدهای روستای سهروفیروزان بخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا۵نفر)
آقای محمدرضا دهقانی سهرفروزانی فرزند حسینعلى کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای مراد ذبیحی سهرفروزانی فرزند کریم کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای مجتبی رحمانی فرزند حسینقلى کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای حجت زاهدی سهروفروزانی فرزند عباسعلى کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای مسعود صابری سهروفروزانی فرزند یداله کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای مهدی عطائی سهرفروزانی فرزند على اکبر کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای مرتضی قربانی سهرفروزانی فرزند حسن کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای میثم وکیلی سهروفروزانی فرزند اصغر کد نامزد ۲۵
اسامی نامزدهای روستای سیاه افشار بخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا۳نفر)
۱ آقای محمد کشاورزسیاه افشادی فرزند اکبر کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای عباس مرادی مشهور به حاج امیر فرزند عبداله کد نامزد ۱۷
– ۳ آقای باقر مرادی سیاه افشادی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۸
– ۴ آقای رحمت اله مرادی سیاه افشادی فرزند مهدی کد نامزد ۱۹
– ۵ خانم فاطمه مرادی سیاه افشادی فرزند عبدالله کد نامزد ۲۱
– ۶ آقای علیرضا مرادی سیاه افشاری فرزند حسنعلى کد نامزد ۲۴
اسامی نامزدهای روستای رارابخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا۵ نفر)
آقای امین توکلی رارائی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای آیت اله جعفری رارائی فرزند مظاهر کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای حشمت اله جعفری رارائی مشهور به مهدی خدابخش فرزند خدابخش کد نامزد ۱۷
– ۴ آقای عباسعلی جعفری رارائی مشهور به على فرزند احمدعلى کد نامزد ۱۸
– ۵ آقای عبداله جعفری رارائی فرزند رمضانعلى کد نامزد ۱۹
– ۶ آقای عبداله جعفری رارائی فرزند محمد کد نامزد ۲۱
– ۷ آقای مهدی جعفری رارائی فرزند اصغر کد نامزد ۲۴
– ۸ آقای ولی اله جعفری رارایی فرزند احمد على کد نامزد ۲۶
– ۹ آقای عباس دهقانی حبیب آبادی فرزند رمضانعلى کد نامزد ۲۷
اسامی نامزدهای روستای رحیم آبادبخش پیربکران (تعداد اعضای اصلی  این روستا ۳ نفر)
۱ آقای محمدتقی احمدی کلیسانی فرزند بهرام کد نامزد ۱۵
– ۲ آقای امامقلی رضاقلیان فرزند حسن على کد نامزد ۱۶
– ۳ آقای مجید رضاقلیان فرزند نعمت اله کد %۸.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.