۶۰درصد مردم شهرستان فلاورجان کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند/عدم همخوانی آمارشهرستان بامرکزآمارکشور

۶۰درصد مردم شهرستان فلاورجان کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند/عدم همخوانی آمارشهرستان بامرکزآمارکشور

براساس آخرین آمارنفوس ومسکن شهرستان فلاورجان جمعیت این شهرستان از247هزاروچهارده نفردرسال 1390به 249هزاروهشتصدوچهارده نفررسیده که باتوجه به آماربالای 15هزار ولادت ثبت شده دراین 5سال عدم همخوانی سرشماری سال 95 باآمارهای واقعی جمعیت این شهرستان رانشان می دهد؛