آگهی مناقصه ساخت پیاده روشهرداری کلیشادوسودرجان

شهرداری کلیشادوسودرجان به استنادمصوبه شورای اسلامی این شهردرنظرداردعملیات پیاده روسازی معابرسطح شهرراازاعتبارات سال۹۶وبراساس فهرست بهای ابنیه سال۹۶ و ازطریق مناقصه به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید؛