فراخوان راه اندازی مراکز مشاوره تخصصی و مشاوره خانواده و روان درمانی در شهرستان فلاورجان

فراخوان راه اندازی مراکز مشاوره تخصصی و مشاوره خانواده و روان درمانی در شهرستان فلاورجان مرکزتخصصی مشاوره ازدواج وروان درمانی خانواده:عبارت است ازمرکزی که خدمات تخصصی مشاورهای، روان درمانی و روانشناختی، اعم از گروهی، خانوادگی، زوجی و/ یا فردی ارائه می دهد که از نظر علمی در حوزه مشاوره ازدواج، مشاوره خانواده، و مطالعات خانواده