پیش بینی قیمت خودرو در سال جاری

پیش بینی قیمت خودرو در سال جاری

وضعیت تولید داخلی، شرایطی همچون تحریم ها، تولید خودروهای جدید و مشارکت شرکت های داخلی و خارجی می توانند در پیش بینی قیمت خودروهایی که قرار است سال آینده به بازار عرضه شوند موثر باشد.؛