کشف لوله کشی غیر مجازآب در شهرک شاهرخی قهدریجان

طی بازدیدی واحد کشف انشعابات غیر مجاز این اداره ، موفق به کشف یک فقره انشعاب غیر مجازدر شهرک شاهرخی مسکن مهر قهدریجان گردید .این مسیرغیرمجازبه وسیله لوله 32 و به طول بیش از 70 متر جهت دامداری اجرا شده بود؛