جلسه مدیریت مصرف برق با حضور صاحبان صنایع بزرگ شهرستان فلاورجان برگزار شد

جلسه مدیریت مصرف  برق   روز یکشنبه ۹۵/۱۲/۱۵ با حضور صاحبان صنایع بزرگ شهرستان فلاورجان برگزار شد. در این جلسه  مهندس خزائی مدیر امور برق شهر ستان فلاورجان پیرامون همکاری صنایع در کاهش پیک بار و مدیریت مصرف انرژی مطالبی را ایراد نمودند، در ادامه نیز  مهندس ثقفی مدیر دفتر مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع