فراخوان تاسیس مراکز مشاوره پزشکی ژنتیک سال ۹۵در شهرستان فلاورجان

۲۲فراخوان تاسیس مراکز مشاوره پزشکی ژنتیک سال ۹۵در شهرستان فلاورجان فراخوان تاسیس مراکز مشاوره پزشکی ژنتیک سال ۹۵ شرایط عمومی ۱- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۳- دارا بودن اجازه کار در جمهوری اسلامی ایران برای اتباع