جلسه آموزشی صحرایی مبارزه با سن مادری گندم و شته در مزارع قهدریجان برگزار شد

جلسه آموزشی صحرایی مبارزه با سن مادری گندم و شته در مزارع قهدریجان برگزار شد به گزارش کارشناس زراعت مرکز جهادکشاورزی قهدریجان ، با آغاز عملیات سمپاشی برعلیه سن غلات در منطقه قهدریجان و با توجه به بازدید و بررسی و نظارت فنی کارشناسان شبکه مراقبت سن غلات در مزارع ، کارشناسان این مرکز اقدام