کیلگیری جو رقم نونیوس در شهرستان فلاورجان/برداشت حدود ۱۱ تن در هکتار

به گزارش کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان در مورخ ۲۵/۳/۹۵ کیلگیری از مزرعه جو نونیوس واقع در پیربکران با حضور نماینده ترویج سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ، کارشناسان ترویج و زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان ، دبیر نظام صنفی شهرستان و نماینده سازمان نظام مهندسی استان اصفهان انجام گرفت . در این کیلگیری