کلنگ زنی و ساخت سالن ۲ هزارنفری فلاورجان   /تجهیزخانه های ورزش روستائی درکل شهرستان/توسعه جمعه های ورزشی درپارک ها

کلنگ زنی و ساخت سالن ۲ هزارنفری فلاورجان /تجهیزخانه های ورزش روستائی درکل شهرستان/توسعه جمعه های ورزشی درپارک ها

رئیس اداره ورزش وجوانان ازتجهیزخانه های ورزش روستائی درکل شهرستان خبرداد وافزود :درصورت معرفی مکان ازطرف دهیاریها به این اداره تجهیزات ورزشی رایگان دراختیارآنها قرارمیگرد ؛