انتخاب آقای حسام نظری ازشهرستان فلاورجان در هیات رییسه شورای اسلامی استان اصفهان

انتخاب آقای حسام نظری ازشهرستان فلاورجان در هیات رییسه شورای اسلامی استان اصفهان

در ابتداي جلسه و با توجه به بررسي انجام گرفته آقاي فريبرز شجاعي نماينده شوراي اسلامي شهرستان چادگان در شوراي استان به عنوان مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رييس سني جلسه و آقاي حسام نظري نماينده شوراي اسلامي شهرستان فلاورجان به عنوان جوان ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان منشي جلسه به منظور اداره اولين جلسه و انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيات رييسه دايم تعيين گرديدند.؛
https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc