کد خبر : 1412
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 مهر 1394 - 1:58

اگهی مناقصه عملیات پیا ده رو سازی سطح شهر کلیشاد وسودرجان

اگهی مناقصه عملیات پیا ده رو سازی سطح شهر کلیشاد وسودرجان

اگهی مناقصه عملیات پیا ده رو سازی سطح شهر کلیشاد وسودرجان  اگهی مناقصه   شهرداری کلیشاد وسودرجان  به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد عملیات  پیا ده رو سازی سطح شهر را  از اعتبارات سال ۱۳۹۴ و بر اساس فهرست بهاءابنیه سال۱۳۹۴  به پیمانکار واجد صلاحیت از طریق مناقصه و با شرایط زیر اقدام وانعقاد

اگهی مناقصه عملیات پیا ده رو سازی سطح شهر کلیشاد وسودرجان 

اگهی مناقصه 

 شهرداری کلیشاد وسودرجان  به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد عملیات  پیا ده رو سازی سطح شهر را  از اعتبارات سال ۱۳۹۴ و بر اساس فهرست بهاءابنیه سال۱۳۹۴  به پیمانکار واجد صلاحیت از طریق مناقصه و با شرایط زیر اقدام وانعقاد قرارداد نماید

۱-اعتبار پروژه ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات  شهرداری  می باشد.
۲-پیشنهاد دهندگان بایستی معادل ۵ درصد مبلغ اعتبار فوق الذکر را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه و یا به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۷۲۴۵۹۳۰۰۰۸بانک ملی شعبه کلیشاد وسودرجان کد۳۱۲۹ بنام شهرداری کلیشاد و سودرجان واریز و فیش آنرا ضمیمه پیشنهاد خود نمایند در صورت ارائه چک ویا سفته پیشنهادات رسیده  آنها مورد بررسی قرارنمی گیرد.
۳-پیشنهاد دهندگان می توانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یا اطلاعات بیشتر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ به شهرداری کلیشاد وسودرجان مراجعه وپس از واریز مبلغ ۲۱۸/۰۰۰ ریال بحساب ۰۱۰۵۹۸۶۰۲۶۰۰۱بنام این شهرداری نزد بانک ملی نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از واحد دبیرخانه اقدام نماید.
۴-شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ ۹۴/۰۷/۳۰  پیشنهادات خودرا باید ارائه نمایند.
۵-پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۵ روزیکشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۰۳  در کمیسیون  با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
۶-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده ویا مبهم ویا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد
۷-کمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد مهلت مقرر با نظر شهردار تا بیست روز قابل تمدید است .
۸-سپرده نفر اول ودوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماندوچنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۹-پیشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پیشنهاد خود منصرف شوند ضمانتنامه آنها به حساب شهرداری منظور وحق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت وقراردادباشرکت بعدی منعقدخواهد شد.
۱۰-پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
۱۱-پیشنهاد دهندگان میبایست مشخصات خود وهمچنین شماره و تاریخ آگهی –شماره تلفن همراه یا تلفن ثابت خود را بر روی پاکت ها قید نمایند.
۱۲-برنده مناقصه می بایستی نسبت به رعایت کلیه قوانین ومقرارت شهرداری اقدام نماید
۱۳-ذکر کد اقتصادی برای معاملات بیش از یک میلیون ریال الزامی است.
۱۴-پرداخت هر گونه وجهی بعد از برنده شدن وعقد قرارداد وانجام کار موکول به تآئید دستگاه نظارت  شهرداری می باشد.
۱۵-کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و عوارض و… طبق مقررات بعهده برنده خواهد بود. واز صورت وضعیت ها کسر خواهد شد وهیچگونه درصدی بابت بیمه پرداخت نخواهد شد وپیمانکار مکلف به بیمه نمودن پروژه در مقابل حوادث وبیمه مسئولیت می باشد.
۱۶- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت رابنمایند.
۱۷-براساس ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداریها، شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری میباشد.
۱۸- هزینه آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد
۱۹-پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خودرا درسه  پاکت (الف وب وج ) که بطور جداگانه لاک ومهر شده باشند با شرائط ذیل ارائه نمایند.
پاکت الف : محتوی برگ ضمانتنامه پیمانکار یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری
پاکت ب : شامل (برگ استعلام (شرایط آگهی ) ونقشه ومشخصات صلاحیت فنی ورتبه بندی از معاونت  برنامه ریزی ویا دفتر فنی استانداری وسوابق ورزومه کاری ،آخرین تغییرات شرکت دارای اعتبار ،تعدادکارهای مجاز وکارهای در حال انجام
 پاکت ج : محتوی یک برگ پیشنهاد بر اساس درصد با لا ویا زیر نسبت به فهرست بها که باید به حروف نوشته وزیر آن مهر وامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره باشد .
۲۰-کارفرما می تواند حداکثر ۲۵%کل مبلغ پیمان را طبق ضوابط ومقررات به مبلغ اولیه قرارداد اضافه ویا کسر نماید.
۲۱-هزینه فعالیتهای  انجام شده پس از تنظیم صورتجلسات مربوطه وصورت وضعیت ها وصورت کارکرد  پیمانکار بررسی و پس از گواهی و تایید ناظر شهرداری طبق مقررات  پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد .
۲۲-درصورتی که پیمانکار به تعهد خود عمل ننماید و موجب نارضایتی کارفرما فراهم شود،کارفرما مخیراست نسبت به لغو قرارداد واخذ خسارت به طور یک جانبه اقدام نماید .
۲۳-در صورت اضافه شدن مبلغ قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان به تجهیزکارگاه هیچگونه مبلغی اضافه نخواهد شد. 
۲۴-این آگهی بدون تعدیل ومابه التفاوت مصالح می باشد.
۲۵-پیمانکار موظف است تدابیر لازم ترافیکی و هماهنگی لازم با پلیس راهور را بعمل آورد.
۲۶-پیمانکار موظف است با اخذ معرفی نامه کتبی هماهنگی لازم با اداره های تاسیساتی را بعمل آورد.
۲۷-حسن انجام کار پروژه به مدت ۱۲ ماه شمسی می باشد.
۲۸-باتوجه به فوریت اجرای کار پیمانکار می بایست حداقل در چهار نقطه کاری پیاده رو سازی  را به صورت همزمان انجام نماید.
۲۹-پیمانکار می بایست با ارگانهای تاًسیساتی و ساکنین اطراف معبر کمال همکاری را انجام نماید.
۳۰-تخلیه نخاله های حاصل با همکاری و هماهنگی واحد خدمات شهری شهرداری انجام گردد.
۳۱-پیمانکار موظف به نصب کلیه ی علایم ایمنی و ترافیکی در اطراف محدوده کاری خود میباشد وکلیه مسئولیتهای ناشی از حوادث احتمالی به عهده ایشان است.
۳۲-مدت اجرای این قرارداد۶/شش ماه  می باشد
۳۳-شرکت کنندگان باید صلاحیت فنی وتوان اجرائی مناسب با نوع فعالیت را داشته واین صلاحیت به تایید دفتر فنی استانداری اصفهان ویا معاونت  مدیریت وبرنامه ریزی وهمچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی انجام کار به تایید اداره تعاون ، کارورفاه و امور اجتماعی رسیده باشد (حد اقل رتبه بندی  مورد نیاز  ابنیه ویا راه وباند۳ می باشد)
 
  علی ساعدی
شهردار کلیشاد وسودرجان

برای دانلود برگه پیشنهاد قیمت اینجاکلیککنید 

 

.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc