کد خبر : 1412
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱:۵۸
فلاورجان دیارشهدای خط شکن:

اگهی مناقصه عملیات پیا ده رو سازی سطح شهر كليشاد وسودرجان

اگهی مناقصه عملیات پیا ده رو سازی سطح شهر كليشاد وسودرجان

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ” اگهی مناقصه عملیات پیا ده رو سازی سطح شهر كليشاد وسودرجان  اگهی مناقصه   شهرداري كليشاد وسودرجان  به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد عملیات  پیا ده رو سازی سطح شهر را  از اعتبارات سال 1394 و بر اساس فهرست بهاءابنیه سال1394  به پیمانکار واجد صلاحیت از

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ”

اگهی مناقصه عملیات پیا ده رو سازی سطح شهر كليشاد وسودرجان 

اگهی مناقصه 

 شهرداري كليشاد وسودرجان  به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر درنظر دارد عملیات  پیا ده رو سازی سطح شهر را  از اعتبارات سال 1394 و بر اساس فهرست بهاءابنیه سال1394  به پیمانکار واجد صلاحیت از طريق مناقصه و با شرايط زیر اقدام وانعقاد قرارداد نمايد

1-اعتبار پروژه 3/000/000/000 ریال از محل اعتبارات  شهرداري  می باشد.
2-پیشنهاد دهندگان بایستی معادل 5 درصد مبلغ اعتبار فوق الذکر را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه و یا به حساب سیبا به شماره 0107245930008بانك ملي شعبه كليشاد وسودرجان كد3129 بنام شهرداری کلیشاد و سودرجان واریز و فیش آنرا ضمیمه پیشنهاد خود نمایند در صورت ارائه چك ويا سفته پیشنهادات رسیده  آنها مورد بررسی قرارنمي گيرد.
3-پیشنهاد دهندگان می توانندجهت دریافت برگ آگهی وضمائم مربوطه یا اطلاعات بیشتر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1394/07/29 به شهرداری کلیشاد وسودرجان مراجعه وپس از واریز مبلغ 218/000 ریال بحساب 0105986026001بنام این شهرداری نزد بانک ملی نسبت به دریافت فرمهای مربوطه از واحد دبیرخانه اقدام نماید.
4-شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ 94/07/30  پیشنهادات خودرا باید ارائه نمايند.
5-پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روزیکشنبه مورخ 94/08/03  در کمیسیون  با حضور اعضاء کمیسيون عالی معاملات شهرداری که در محل شهرداری تشکیل می گردد باز وقرائت خواهد شد.
6-کمیسيون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده ویا مبهم ویا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد
7-کمیسیون ظرف مدت یک هفته پیشنهادات را بررسی ونتیجه را اعلام خواهد کرد مهلت مقرر با نظر شهردار تا بیست روز قابل تمدید است .
8-سپرده نفر اول ودوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماندوچنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط وقراردادبا نفر دوم منعقد خواهد شد وچنانچه نفر دوم وسوم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9-پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پيشنهاد خود منصرف شوند ضمانتنامه آنها به حساب شهرداري منظور وحق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت وقراردادباشرکت بعدی منعقدخواهد شد.
10-پیشنهاد دهندگان بایستی ذیل این ورقه را به منزله قبولی شرایط آن مهر و امضاء نموده و ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
11-پيشنهاد دهندگان ميبايست مشخصات خود وهمچنین شماره و تاريخ آگهي –شماره تلفن همراه يا تلفن ثابت خود را بر روي پاكت ها قيد نمايند.
12-برنده مناقصه مي بايستي نسبت به رعايت كليه قوانين ومقرارت شهرداري اقدام نمايد
13-ذکر کد اقتصادی برای معاملات بیش از یک میلیون ریال الزامی است.
14-پرداخت هر گونه وجهی بعد از برنده شدن وعقد قرارداد وانجام کار موکول به تآئید دستگاه نظارت  شهرداری می باشد.
15-کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و عوارض و… طبق مقررات بعهده برنده خواهد بود. واز صورت وضعیت ها کسر خواهد شد وهیچگونه درصدی بابت بیمه پرداخت نخواهد شد وپیمانکار مکلف به بیمه نمودن پروژه در مقابل حوادث وبیمه مسئولیت می باشد.
16- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت رابنمایند.
17-براساس ماده 10 آیین نامه مالی شهرداریها، شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری میباشد.
18- هزینه آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد
19-پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادات خودرا درسه  پاكت (الف وب وج ) كه بطور جداگانه لاك ومهر شده باشند با شرائط ذيل ارائه نمايند.
پاكت الف : محتوی برگ ضمانتنامه پیمانکار یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری
پاكت ب : شامل (برگ استعلام (شرایط آگهی ) ونقشه ومشخصات صلاحیت فنی ورتبه بندی از معاونت  برنامه ریزی ویا دفتر فنی استانداری وسوابق ورزومه کاری ،آخرین تغییرات شرکت دارای اعتبار ،تعدادکارهای مجاز وکارهای در حال انجام
 پاكت ج : محتوی یک برگ پیشنهاد بر اساس درصد با لا ویا زیر نسبت به فهرست بها که باید به حروف نوشته وزیر آن مهر وامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره باشد .
20-کارفرما مي تواند حداكثر 25%كل مبلغ پيمان را طبق ضوابط ومقررات به مبلغ اوليه قرارداد اضافه ويا كسر نمايد.
21-هزينه فعالیتهای  انجام شده پس از تنظيم صورتجلسات مربوطه وصورت وضعيت ها وصورت كاركرد  پيمانكار بررسي و پس از گواهي و تاييد ناظر شهرداري طبق مقررات  پس از كسر كسورات قانوني پرداخت خواهد شد .
22-درصورتي كه پيمانكار به تعهد خود عمل ننمايد و موجب نارضايتي كارفرما فراهم شود،كارفرما مخيراست نسبت به لغو قرارداد واخذ خسارت به طور يك جانبه اقدام نمايد .
23-در صورت اضافه شدن مبلغ قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان به تجهیزکارگاه هیچگونه مبلغی اضافه نخواهد شد. 
24-این آگهی بدون تعدیل ومابه التفاوت مصالح می باشد.
25-پیمانکار موظف است تدابیر لازم ترافیکی و هماهنگی لازم با پلیس راهور را بعمل آورد.
26-پیمانکار موظف است با اخذ معرفی نامه کتبی هماهنگی لازم با اداره های تاسیساتی را بعمل آورد.
27-حسن انجام کار پروژه به مدت 12 ماه شمسی می باشد.
28-باتوجه به فوریت اجرای کار پیمانکار می بایست حداقل در چهار نقطه کاری پیاده رو سازی  را به صورت همزمان انجام نماید.
29-پیمانکار می بایست با ارگانهای تاًسیساتی و ساکنین اطراف معبر کمال همکاری را انجام نماید.
30-تخلیه نخاله های حاصل با همکاری و هماهنگی واحد خدمات شهری شهرداری انجام گردد.
31-پیمانکار موظف به نصب کلیه ی علایم ایمنی و ترافیکی در اطراف محدوده کاری خود میباشد وکلیه مسئولیتهای ناشی از حوادث احتمالی به عهده ایشان است.
32-مدت اجراي اين قرارداد6/شش ماه  مي باشد
33-شرکت کنندگان باید صلاحیت فنی وتوان اجرائی مناسب با نوع فعالیت را داشته واین صلاحیت به تایید دفتر فنی استانداری اصفهان ویا معاونت  مدیریت وبرنامه ریزی وهمچنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی انجام کار به تایید اداره تعاون ، کارورفاه و امور اجتماعی رسیده باشد (حد اقل رتبه بندی  مورد نیاز  ابنیه ویا راه وباند3 می باشد)
 
  علی ساعدی
شهردار کلیشاد وسودرجان

برای دانلود برگه پیشنهاد قیمت اینجاکلیککنید 

 

برچسب ها :

ناموجود
QR: اگهی مناقصه عملیات پیا ده رو سازی سطح شهر كليشاد وسودرجان
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code

آخرین اخبار

پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - نیوزفلاورجان