به گزارش کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، سطح زیر کشت سیب زمینی شهرستان فلاورجان 1800 هکتار بوده و تا کنون بیش از 40 درصد از سیب زمینی شهرستان فلاورجان برداشت شده و تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت . رقم غالب کشت شده در منطقه مارفونا می باشد .

به گزارش کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، سیبسطح زیر کشت سیب زمینی شهرستان فلاورجان 1800 هکتار بوده و تا کنون بیش از 40 درصد از سیب زمینی شهرستان فلاورجان برداشت شده و تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت . رقم غالب کشت شده در منطقه مارفونا می باشد .