سومین  وقف فلاورجان  در سال ۹۸ به ثبت رسید
سومین  وقف فلاورجان  در سال ۹۸ به ثبت رسید

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان گفت: یک باب منزل مسکونی برای تامین هزینه های نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست وقف شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوز فلاورجان سومین وقف فلاورجان در سال ۹۸ به ثبت رسید
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان گفت: یک باب منزل مسکونی برای تامین هزینه های نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست وقف شد.
احمد آزادگی اظهار داشت: خانم رحمانی با مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان و ثبت سومین وقف سال ۹۸ شهرستان فلاورجان را به نام خود و همچنین باقیات و صالحاتی نیز برای خویش برجا گذاشت.
وی ادامه داد: این واقف نیک اندیش یک باب عرصه و اعیان منزل مسکونی به مساحت ۱۰۳۶متر مربع و ارزش ۲۲میلیارد ریال را وقف کرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان افزود: براساس وقف نامه ای که توسط این واقف نیک اندیش به ثبت رسیده است عواید حاصل از این موقوفه جهت تامین هزینه های نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست صرف می شود.