وقف جدید درفلاورجان ثبت شد
وقف جدید درفلاورجان ثبت شد

یک وقف جدید به ارزش ۴۰۰میلیون ریال با نیت خانه عالم و هزینه های مسجد امام حسین شرودان،کروچ به ثبت رسید.

به گزارش نیوز فلاورجان رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان گفت: یک وقف جدیدی به ارزش ۴۰۰میلیون ریال با نیت خانه عالم و هزینه های مسجد امام حسین شرودان،کروچ به ثبت رسید.

احمد آزادگی اظهار داشت: واقفان نیک اندیش وراث حاج نجفعلی و حاجیه خانم شهربانو کمالی با مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان وقف جدیدی را به نام خود در سامانه جامع موقوفات و بقاع بقاع متبرکه ثبت کردند

وی در ادامه افزود: این واقفان نیک اندیش شش دانگ یک قطعه زمین را به مساحت ۵۰ متر مربع و ارزش ۴۰۰میلیون ریال را وقف کردند

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فلاورجان گفت: براساس وقف نامه ای که توسط این واقفان نیک اندیش تنظیم شده است عواید حاصل از این موقوفه در جهت هزینه خانه عالم و هزینه های مسجد امام حسین می شود.