تصویب دفترچه عوارض محلی شهرداری فلاورجان

در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراهای اسلامی کشور دفترچه عوارض محلی شهرداری فلاورجان براساس مصوبه شماره ۴/۹۴۵ مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تصویب و طی نامه شماره ۸۲۰۹۳/۱/۲۰ مورخ ۹۵/۱۱/۱۴ استانداری محترم اصفهان بررسی و به تأیید نهایی رسیده و

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc