ناحیه صنعتی و کارگاهی فناوران در حال تبدیل شدن به منطقه متروکه

این روزها صنعت در شهرستان فلاورجان در حال و روز خوب و مساعدی به سر نمی برد و برای اثبات این ادعا کافی است سری به ناحیه های صنعتی این شهرستان در ایمانشهر، قهدریجان، وزیر آباد و یا ابریشم بزنیم و از نزدیک کارگاه های تعطیل شده در شهرستان را مشاهده کنیم؛ آنوقت حرف نماینده

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc